Υπογραφή νέας παράτασης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 204.9/2021 (ΑΔΑ:68ΔΛ46Ψ844-ΡΙΗ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και της υπ’ αριθ.: 3730-6/25.2.2021 (ΑΔΑ:9Α3Ι469ΗΗ7-ΚΔΤ) αντίστοιχης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την μελέτη με τίτλο: “Μελέτη Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας” (ΣΒΑΚ)

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!