Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης έργου, τρόπου εκτέλεσης και σκοπιμότητας για την αριθμ. 76/2017 μελέτη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο « Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού»