Τροποποίηση της υπ’αριθμ.242α/2021 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ. : 1 Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών & απευθείας αναθέσεων για προμήθειες και υπηρεσίες μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού / υπηρεσίας, για το έτος 2022 βάσει του Ν.4412/2016 .