Έγκριση του Νο 2 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Ειδών Διατροφής» και ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου