Έγκριση των Νο 1, 2 και 3 Πρακτικών της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου