Κατηγοριοποίηση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης Υμηττού, σύμφωνα με το αρ.4 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/29-6-2017) τροποποίηση του αρ. 56Α του Ν.2725/1999 και την με αρ.πρωτ. 273029/15521/387/12-7-2017 Εγκύκλιο του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού