Λήψη απόφασης νέας παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύστασης ειδικού δεσμευτικού λογαριασμού που αφορά την χρηματοδότηση του δήμου για το πρόγραμμα “ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ-ΣΦΗΟ“ και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή.