Έγκριση κατεπείγουσας απευθείας ανάθεσης της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης», κάλυψης επείγουσας ανάγκης των Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή μονάδων Α`βάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή μονάδων Β`βάθμιας εκπαίδευσης » του Δήμου, στα πλαίσια της αρ. 168/2016 προηγούμενης απόφασης έγκρισης των όρων του εν εξελίξει ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού