Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.