α) Έγκριση σκοπιμότητας,  β) έγκριση της υπ’ αρ.  8/2023 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της  και γ) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ»