Αποδοχή πίστωσης για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου  ομβρίων υδάτων