Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» που εποπτεύει που εποπτεύει οικ. έτους 2019