Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διεξαγωγής διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει