Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «Καφετέρια -Μπαρ» , επί της οδού Αγίας Βαρβάρας αρ.66