Υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2023 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας, των Ν.Π. που εποπτεύει ο Δήμος, με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (ΟΚΠΔΥ)» και «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού» (ΟΠΑΔΥ) και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση.