Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ».