Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να συντάξει γνωμοδότηση επί του ερωτήματος «Εάν το ποσό που παρακατέθεσε ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού την 13-5-2020 στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων δυνάμει του αριθμ. 20139/2020 γραμμάτιου χρηματικής παρακατάθεσης αναφορικά με την καθορισθείσα με αριθμό πρωτ. 5720/2018 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας του Ο.Τ. 154, αντιστοιχεί στο ποσό που όρισε το ως άνω δικαστήριο σε συνδυασμό και με τις από 16/10/2020 και 11/10/2021 αιτήσεις-διαμαρτυρίες των Αιμιλίας Αγγελοπούλου Κόδες και Μαρίας – Αντωνίας Κόδες Ορτέγκα»