Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής