1

Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων»

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη απο Διαύγεια εδώ

Κατεβάστε το σχέδιο οικονομικής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

 
Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 191802
 
Ημ. Λήξης προσφορών  : 18-05-2023
 
Ημ. Αποσφράγισης :  24-05-2023Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα – Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 25/4/2023 έως 4/5/2023

Κατεβάστε την ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2023 με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο ΣΟΧ 2 για ΔΕ & ΥΕ εδώ

Κατεβάστε το παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ εδώ

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση κωλύματος εδώ
Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

Κατεβάστε τον πίνακα ΤΕ προσληπτέων με ονόματα εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα ΔΕ προσληπτέων με ονόματα εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα ΣΟΧ1/2023 ΔΕ βρεφονηπιοκόμων με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα ΣΟΧ1/2023 ΤΕ βρεφονηπιοκόμων με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα απορριπτέων ΔΕ βρεφονηπιοκόμων με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα απορριπτέων ΤΕ βρεφονηπιοκόμων με ΑΔΑ εδώ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, Ευπρεπισμού & Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού & των Νομικών Προσώπων

Κατεβάστε την διευκρίνηση για τα ορθά ποσά των εγγυητικών συμμετοχής (άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης των σελίδων 14) και δεύτερη αναδιατύπωση της πρώτης παραγράφου του (άρθρου 2.2.7) της διακήρυξης σελίδας 18 για το ορθό νόημα της εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη προκήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το έντυπο ΕΕΕΣ εδώ

Κατεβάστε το ευρωπαϊκό έντυπο δημοσίευσης εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 295.551,55 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. : 70.932,37 ΕΥΡΩ

Τελικό ποσό με Φ.Π.Α. : 366.483,92 ΕΥΡΩ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ : 187724,1

Αριθμός διακήρυξης : 3770

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 19/04/2023 και ώρα 14:00

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Τρίτη 25/04/2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση & συντήρηση στεγάστρων & σύγχρονων μέσων προβολής μηνυμάτων & τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης»

Κατεβάστε την περίληψη της διακύρηξη εδώ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – προϋπολογισμός εδώ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 180761

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 20/01/2023 Ώρα 11:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Τρίτη 20/01/2023 Ώρα 12:00πμ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Διατροφής»

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – προϋπολογισμός εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Διευκρίνηση  διαγωνισμού 05.01.2023 εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 173601

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 18/01/2023 Ώρα 12:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Τρίτη 07/02/2023 Ώρα 10:00πμ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο Υποέργο 2 «Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ» για το χρηματοδοτούμενο έργο: «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης- Υμηττού»

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη – μελέτη – προϋπολογισμός εδώ

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ ψηφιακά υπογεγραμμένο εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Αρ. διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 194595

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 09/01/2023 Ώρα 10:00πμ

Ημερομηνία Αποσφράγισης: Δευτέρα 09/01/2023 Ώρα 10:30πμ
Αποτελέσματα της ΣΟΧ 3/2022 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου

Κατεβάστε τον πίνακα οδηγών με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα εργατών με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα απορριπτέων με ΑΔΑ εδώ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων «ΣΜΕ1/2022 ΤΕ Φυσιοθεραπευτών» – 28.06.2022 – ΝΕΑ Ενημέρωση 25.11.2022

Κατεβάστε τον συγκεντρωτικό πίνακα (ενημέρωση 25.11.2022) εδώ