1

“Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2023 πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου” αναγράφοντας και “Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 27/7/2023 έως 7/8/2023”

Κατεβάστε την ανακοίνωση με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ – ΥΕ εδώ

Κατεβάστε το παράρτημα ανακοινώσεων εδώ

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση κωλύματος εδώ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Συντήρηση και ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε τον προϋπολογισμό εδώ

Κατεβάστε τον προϋπολογισμό μελέτης – ανακεφαλαίωσης εδώ

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση εδώ

Κατεβάστε την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων εδώ

Κατεβάστε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων εδώ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ

Κατεβάστε την προμέτρηση εδώ

Κατεβάστε το τιμολόγιο μελέτης εδώ

Κατεβάστε το τιμολόγιο – γενικοί όροι εδώ

Κατεβάστε το σχέδιο ασφάλειας & υγείας εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα αντιστοίχησης ΝΕΤ με ΕΤΕΜ εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 01-09-2023

Ημερομηνία αποφράγισης: Παρασκευή  08-09-2023

Προϋπολογισμός: 1.000.000€ συμπερ. ΦΠΑ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 201906
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε τον προϋπολογισμό εδώ

Κατεβάστε τον προϋπολογισμό μελέτης – ανακεφαλαίωσης εδώ

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση εδώ

Κατεβάστε την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων εδώ

Κατεβάστε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων εδώ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ

Κατεβάστε την προμέτρηση εδώ

Κατεβάστε το τιμολόγιο μελέτης εδώ

Κατεβάστε το τιμολόγιο – γενικοί όροι εδώ

Κατεβάστε το σχέδιο ασφάλειας & υγείας εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 31-08-2023

Ημερομηνία αποφράγισης: Πέμπτη 07-09-2023

Προϋπολογισμός: 1.100.000€ συμπερ. ΦΠΑ

A/A ΕΣΗΔΗΣ : 201881
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑΜ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε την έγκριση όρων τις οικονομικής επιτροπής εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip ορθό 20.07.2023 εδώ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Προϋπολογισμός 232.361,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (187.388,65 € + Φ.Π.Α. 24% : 44.973,27 €)

Συστημικό αριθμό  (ΕΣΗΔΗΣ) 196015

Ημερομηνία λήξης προσφορών 04 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 09 Αυγούστου και ώρα 11:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Εκδηλώσεων»

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ
Ανακοίνωση αριθμ.7747/1-6-2023 που αφορά την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη – Δημοσιογράφου

Κατεβάστε την ανακοίνωση εδώ
“Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού τρίμηνης απασχόλησης για την πυρασφάλεια”

Κατεβάστε την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού τρίμηνης απασχόλησης με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης εδώ

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση κωλύματος εδώ
“Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωσης”

Κατεβάστε τον πίνακα κατάταξης οδηγών με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα κατάταξης εργατών με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε τον πίνανα απορριπτέων εδώ
Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

Κατεβάστε την προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την προκήρυξη ΕΣΗΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την γενική συγγραφή εδώ

Κατεβάστε την ειδική συγγραφή εδώ

Κατεβάστε τις τεχνικές προδιαγραφές εδώ

Κατεβάστε την οικονομική προσφορά έργου εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .pdf εδώ

Κατεβάστε το επεξεργάσιμο αρχείο .xml σε μορφή .zip εδώ

Κατεβάστε τα διάφορα τεχνικά μελέτης σε μορφή .zip εδώ

Ποσό: 2.500.000,00€

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών : Παρασκευή 26/05/2023 Ώρα 10:00πμ

Ημερομηνία αποσφράγισης : Δευτέρα 29/05/2023 Ώρα 10:00πμ

Χρηματοδότηση : ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025, ΟΠΣ5202556

Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 199469