1

10η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 24.04.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τρίτη  24  Απριλίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018
 2. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης  του 1ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου  έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο
 3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
 4. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων και  ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου
 5. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης  της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ , ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
 6. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υπόθεσης του Δήμου.
 7. Απόδοση Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογων υπαλλήλων

 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
4ή Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού 17.04.2018

 

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τρίτη 17 Απριλίου 2018 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 • Α. Ανακοινώσεις
 • Β. Επικύρωση Πρακτικών με αρ.3/20-03-2018
 • Γ. Θέματα:
 1. Χωροθέτηση πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 2. Εορτασμός της θυσίας των τριών Ηρώων του Κάστρου Υμηττού.

 

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                               ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΟΣ
7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13.03.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τρίτη 13 Μαρτίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού»
 4. Έγκριση 3ου πρακτικού του διεξαχθέντος επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και  κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου
 5. Έγκριση 3ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της προμηθείας “Ειδών διατροφής” και κατακύρωση και ανάδειξη οριστικών αναδόχων 
 6. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης των θέσεων των περιπτέρων του Δήµου Δάφνης Υμηττού, σύμφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14- 4-2014 τεύχος Α’)
 7. Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου
 8. Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού»

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                       ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 01.03.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 1 Μαρτίου    2018  και  ώρα  10:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών  επιδομάτων.
 3. Απένταξη ποσού 2.675,17€ από την ενταγμένη στην ΣΑΤΑ εργασία « Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2017».
 4. Παράταση εργασιών  του έργου  «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού  Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού».
 5. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού (τελικός-τακτοποιητικός) πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμηττού».
 6. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού (τελικός-τακτοποιητικός) πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακαίνιση κυλικείου νεκροταφείου Δάφνης».
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Κύπρου 8 και Ολυμπίας στο ΟΤ 491 στη Δ.Κ. Δάφνης.
 8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
 10. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2018-2019.
 11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών τρίμηνης απασχόλησης (πυρασφάλεια).
 12. Έγκριση νέου κανονισμού λειτουργίας για τις αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, εναρμονισμένου με τον παραπάνω νόμο και κατάργηση της αριθμ. 171/2015 προηγούμενης απόφασης του σώματος η οποία αφορά αποκλειστικά κανονισμό διεξαγωγής θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 13. Χορήγηση θέσης στάθμευσης σχολικού αυτοκινήτου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 14. Έγκριση αίτησης υλοτομίας δένδρου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 15. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
 16. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

 

                                                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

                                                                     Νικόλαος Ε. Τσιλίφης  
1η Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής 29.01.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Δευτέρα 29  Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα :

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής έτους 2017
 2. Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωσης χορήγησης θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων.
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο α) χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων και β) ανανέωσης χορήγησης θέσεων στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

                                                                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                  ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16.01.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τρίτη 16  Ιανουαρίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.

                                                                                                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 28.12.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη   28 Δεκεμβρίου   2017  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αποδοχή ποσού για : α) κατάθεση 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης  και 12ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2017, β)    κατάθεση προστίμων ΚΟΚ από 4/9/2017 έως 1/11/2017 , γ) κατάθεση τέλους διαφήμισης, δ) κατάθεση τέλους ακίνητης περιουσίας
 2. Αποδέσμευση ποσών ΣΑΤΑ για πληρωμή  λειτουργικών δαπανών
 3. Καθορισμός α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα για το έτος 2018
 4. Ένταξη πίστωσης ποσού 2.675,17€ στην εργασία με τίτλο «καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2017».  
 5. Αζημίως λύση σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με την αριθμ. 3037/2010 πράξη του Ελ. Συν., Τμήμα VI .
 6. Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης υπηρεσιών, τρόπου εκτέλεσης και σκοπιμότητας της αριθμ. 77/2017 μελέτης για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων»
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2014)»
 8. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  και τροποποίηση του αρ.πρωτ.7338/24-5-2017 Συμφωνητικού
 9. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2018
 11. Συγκρότηση των επιτροπών του Δήμου για το έτος 2018: α) Επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων β) Ειδική Επιτροπή της παρ.3, του άρθρου 13 του Κεφαλαίου Α’ του Κανονισμού Τμήματος Περιβάλλοντος (Κανονισμός Καθαριότητας) και γ) Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών δια την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων σύμφωνα με το άρθρο του Π.Δ. 270/1981
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016
 13. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού (έτους 2018) για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου-Δάφνης-Υμηττούκαι τη συλλογή κινητών πραγμάτων για σκραπ μετάλλου και σιδήρου
 14. Αντικατάσταση (εκλογή) εκπροσώπου του Δήμου από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία των δήμων Ηλιούπολης, Δάφνης – Υμηττού με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκινητικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης,  Δάφνης –Υμηττού»
 15. Αντικατάσταση μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο των ΝΠΔΔ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α` βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»  και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β` βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α` βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού» και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 17. Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων αναγγελίας κινδύνου επί της οδού Παπαναστασίου στη συμβολή της με την οδό Ανθίππου , κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης και εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 18. Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Ζήλωνος Ευθυμίου & Αρχιμανδρίτου Παρίση στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 19. Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης επιβοηθητικών πινακίδων σε διάφορα σημεία στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 20. Χορήγηση θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα του επίτιμου προξενείου Γουατεμάλας, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 21. Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής
 22. Έγκριση παράτασης παραχώρησης κατά χρήση στην αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργάνωση με το όνομα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», το  δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στην Πλατεία Δημαρχείου Δάφνης (πρώην ΚΕΠΣΝΕ) , στο οποίο λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

 

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης  
29η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 05.12.2017

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  και τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τρίτη 5  Δεκεμβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
 2. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων και  ορισμός πληρεξουσιων Δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου
 3. Α)Υποβολή ή μη προσφυγής κατά της 93233/32994/17-11-2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  με την οποία ακυρώθηκε η  αριθμ. 155/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Β) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση  της ως άνω προσφυγής  ενώπιον της ειδικής επιτροπής του  άρθ. 152 του Ν. 3463/2006.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου
 5. Αποδοχή δωρεάς  από την εταιρεία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ»
 6. Ανάθεση της εργασίας « Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στη Δ.Κ. Υμηττού (2017)»

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                             Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                              ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Ανακοίνωση Δημάρχου Δάφνης – Υμηττού Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου για την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού 12.03.2021

Ένα μεγάλο έργο στον Δήμο μας, αυτό της ενεργειακής
αναβάθμισης του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού (Παπαστράτειος), ολοκληρώνεται εν μέσω
πανδημίας. Ένα ιστορικό κτίριο, ενενήντα και πλέον χρόνων (1930), αλλάζει όψη,
αναβαθμίζεται, εκσυγχρονίζεται, πάντα βέβαια με σεβασμό στην ιστορία του! Εκτός
των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, συντηρήσαμε και αναδείξαμε στοιχεία της
αρχιτεκτονικής του, τα οποία είναι μοναδικά!

Κι εγώ σαν Δήμαρχος αλλά και όλη η Διοίκηση του Δήμου
μας είχαμε κι έχουμε μία από τις βασικές προτεραιότητές μας την Εκπαίδευση, ως
βασικό πυλώνα του έργου μας.

Μένουμε πιστοί στο όραμά μας, συνεχίζοντας σε όλες τις
σχολικές μονάδες της πόλης, με σεβασμό στις μαθήτριες-ές και σε όλη την
εκπαιδευτική κοινότητα.

Ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού

Αναστάσιος Αθ. Μπινίσκος

Φωτογραφικό υλικό :
Ενημερωτικό μήνυμα από το ΚΕΠ Υγείας Δάφνης – Υμηττού με τίτλο “Γνώρισε το Λογισμικό των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ και κάνε Εγγραφή”