1

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27.02.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Τρίτη 27  Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης νέου κανονισμού λειτουργίας για τις αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, εναρμονισμένου με τον παραπάνω νόμο και κατάργηση της αριθμ. 16/2015 προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής η οποία αφορά αποκλειστικά κανονισμό διεξαγωγής θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων.
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης ή μη θέσης στάθμευσης σχολικού αυτοκινήτου.
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρου.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης 21.02.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τα αρθρ.83 και 88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 21η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30.μ.μ επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο όροφο του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:     

 

 • Λήψη απόφασης ή μη περί ένταξης κυριακάτικων αγορών, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών , λοιπών οργανωμένων αγορών του αρθρ.38 του Ν.4497/2017 στους ήδη χωροθετημένους χώρους (βάση της αριθμ. 1/2017 προηγούμενης απόφασης) και επικαιροποίηση της αριθμ. 6/2015 προηγούμενης αποφάσης σε ότι αφορά τη χωροθέτηση για τη διεξαγωγή των θρησκευτικών εμποροπανηγυρεων.    

    

  Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 06.02.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 6  Φεβρουαρίου    2018  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 3. Αποδοχή ποσού για : α) κατάθεση προστίμων ΚΟΚ από 2/11/2017 έως 2/1/2018, β)    καταβολή  για κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των ΚΕΠ έως και το Γ’ Τρίμηνο 2017, γ) καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες μηνών Νοέμβριο -Δεκέμβριο 2017
 4. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
 5. Απένταξη έργων-εργασιών και προμηθειών από ΣΑΤΑ
 6. Ένταξη στις πιστώσεις ΣΑΤΑ κάλυψης της δαπάνης και εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια 2017»
 7. Ανάκληση της αρ. 13/2016 προηγούμενης απόφασης του Σώματος περί ορισμού του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου  τήρησης όλων των  προβλεπόμενων διαδικασιών διεξαγωγής θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων
 8. Ορισμός τόπου και χρόνου για την διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση των δύο (2) κληρωθέντων θέσεων περιπτέρων σε Α.με.Α, πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου.
 9. Παραχώρηση ή μη της οδού Κύπρου από Μ. Αλεξάνδρου έως Πλούτωνος για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ηλιούπολης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια

                                                

                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

                         Νικόλαος Ε. Τσιλίφης  
3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 01.03.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 1 Μαρτίου    2018  και  ώρα  10:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών  επιδομάτων.
 3. Απένταξη ποσού 2.675,17€ από την ενταγμένη στην ΣΑΤΑ εργασία « Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2017».
 4. Παράταση εργασιών  του έργου  «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού  Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού».
 5. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού (τελικός-τακτοποιητικός) πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμηττού».
 6. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού (τελικός-τακτοποιητικός) πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακαίνιση κυλικείου νεκροταφείου Δάφνης».
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Κύπρου 8 και Ολυμπίας στο ΟΤ 491 στη Δ.Κ. Δάφνης.
 8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
 10. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2018-2019.
 11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών τρίμηνης απασχόλησης (πυρασφάλεια).
 12. Έγκριση νέου κανονισμού λειτουργίας για τις αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, εναρμονισμένου με τον παραπάνω νόμο και κατάργηση της αριθμ. 171/2015 προηγούμενης απόφασης του σώματος η οποία αφορά αποκλειστικά κανονισμό διεξαγωγής θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 13. Χορήγηση θέσης στάθμευσης σχολικού αυτοκινήτου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 14. Έγκριση αίτησης υλοτομίας δένδρου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 15. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
 16. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

 

                                                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

                                                                     Νικόλαος Ε. Τσιλίφης  
6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 28.02.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου  2018  και ώρα 9:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 1. Προέλεγχος Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2017  και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο
 2. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018
 3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                                     Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                       ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
2ή Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Υμηττού 20.02.2018

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 8:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Ανακοινώσεις

Β. Επικύρωση Πρακτικών με αρ.1/23-01-2018

Γ. Θέματα:

1.Ενημέρωση-Συζήτηση για τα συνεχιζόμενα και νέα υπό κατασκευή προβλεπόμενα έργα στο Δήμο (& Κοινότητα Υμηττού).

 

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                         ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΡΟΥΣΟΣ
5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 22.02.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Πέμπτη  22  Φεβρουαρίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση συμψηφιστικής κίνησης- αποδέσμευσης ποσού
 2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
 4. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
 5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου

 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

                                                                                                                      

                                                                                                                                    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                       ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
2η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 06.02.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Τρίτη 6  Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα :

 

 • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο παραχώρησης ή μη της οδού Κύπρου από Μ. Αλεξάνδρου έως Πλούτωνος για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ηλιούπολης, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

                                                                                                                      

                                                                                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                           ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 
4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 05.02.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Δευτέρα 5  Φεβρουαρίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018
 2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
 3. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διεξαγωγής ανοικτού Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ »
 4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
1η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 01.03.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει,  καλείσθε στην 1η ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 1 Μαρτίου  2018 και   ώρα   9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,  με  μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

 • Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2017 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή.

                           Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

                          Νικόλαος Ε. Τσιλίφης