2η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 06.02.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 16346, ΕλλάδαMap

Τελευταία ενημέρωση 7 Φεβρουαρίου, 2018 07:00 πμ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 6  Φεβρουαρίου    2018  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
  2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
  3. Αποδοχή ποσού για : α) κατάθεση προστίμων ΚΟΚ από 2/11/2017 έως 2/1/2018, β)    καταβολή  για κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των ΚΕΠ έως και το Γ’ Τρίμηνο 2017, γ) καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες μηνών Νοέμβριο -Δεκέμβριο 2017
  4. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα
  5. Απένταξη έργων-εργασιών και προμηθειών από ΣΑΤΑ
  6. Ένταξη στις πιστώσεις ΣΑΤΑ κάλυψης της δαπάνης και εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια 2017»
  7. Ανάκληση της αρ. 13/2016 προηγούμενης απόφασης του Σώματος περί ορισμού του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου  τήρησης όλων των  προβλεπόμενων διαδικασιών διεξαγωγής θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων
  8. Ορισμός τόπου και χρόνου για την διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση των δύο (2) κληρωθέντων θέσεων περιπτέρων σε Α.με.Α, πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου.
  9. Παραχώρηση ή μη της οδού Κύπρου από Μ. Αλεξάνδρου έως Πλούτωνος για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ηλιούπολης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια

                                                

                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

                         Νικόλαος Ε. Τσιλίφης  

image_print
Facebooktwitterpinterestlinkedin