3η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 01.03.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 16346, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 26 Φεβρουαρίου 2018, 09:35

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 1 Μαρτίου    2018  και  ώρα  10:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών  επιδομάτων.
 3. Απένταξη ποσού 2.675,17€ από την ενταγμένη στην ΣΑΤΑ εργασία « Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2017».
 4. Παράταση εργασιών  του έργου  «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού  Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού».
 5. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού (τελικός-τακτοποιητικός) πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμηττού».
 6. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού (τελικός-τακτοποιητικός) πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακαίνιση κυλικείου νεκροταφείου Δάφνης».
 7. Λήψη απόφασης σχετικά με απαλλοτρίωση ακινήτου επί των οδών Κύπρου 8 και Ολυμπίας στο ΟΤ 491 στη Δ.Κ. Δάφνης.
 8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 9. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
 10. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2018-2019.
 11. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών τρίμηνης απασχόλησης (πυρασφάλεια).
 12. Έγκριση νέου κανονισμού λειτουργίας για τις αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, εναρμονισμένου με τον παραπάνω νόμο και κατάργηση της αριθμ. 171/2015 προηγούμενης απόφασης του σώματος η οποία αφορά αποκλειστικά κανονισμό διεξαγωγής θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 13. Χορήγηση θέσης στάθμευσης σχολικού αυτοκινήτου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 14. Έγκριση αίτησης υλοτομίας δένδρου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 15. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
 16. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

 

                                                                Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

                                                                     Νικόλαος Ε. Τσιλίφης  

Facebooktwitterpinterestlinkedin