1

Πρόσκληση Ορκομωσίας της νέας Δημοτικής και Κοινοτικής Αρχής
Συγχαρητήριο μήνυμα στις επιτυχούσες και στους επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Με την ευκαιρία της σημερινής ανακοίνωσης των βάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα ήθελα να συγχαρώ όλες τις επιτυχούσες μαθήτριες  και  τους επιτυχόντες μαθητές του Δήμου μας, καθώς η πολύχρονη και επίπονη προσπάθειά τους στέφθηκε σήμερα με επιτυχία.
Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς που έδωσαν μαζί τους αυτό τον μεγάλο αγώνα και που ασφαλώς η συμβολή τους στο σημερινό αποτέλεσμα υπήρξε καθοριστική. Για όσους σήμερα δεν τα κατάφεραν θέλω να πω τούτο: Η ζωή δεν τελειώνει στις πανελλαδικές εξετάσεις αλλά συνεχίζεται με καθημερινή μάχη. Δεν υπάρχει χώρος για απογοήτευση αλλά με επιμονή, υπομονή και προσπάθεια είμαι βέβαιη ότι οι στόχοι τους στο τέλος θα επιτευχθούν.

Εύχομαι στους επιτυχόντες καλή δύναμη και καλές σπουδές. Εκ μέρους του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Η Πρόεδρος
Γεωργία Γρηγ. Σκιαδοπούλου
Ανακοίνωση εγγραφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Δάφνης – Υμηττού 2019-2020

Με την υπ. αρ. 60/31-7-19 (ΑΔΑ:6ΥΧΚΟΛΕΑ-ΠΝΙ) απόφαση του Δ.Σ. του οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού, εγκρίνεται ο πρώτος πίνακας εγγραφών βρεφών και νηπίων για το σχ. Έτος 2019-20 για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς Δάφνης-Υμηττού. Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕΣΠΑ, θα ακολουθήσει και επόμενος πίνακας εγγραφών, με τον οποίο θα ικανοποιούνται το σύνολο των αιτήσεων. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να επικοινωνήσουν με την/τον προϊσταμένη/ο του σταθμού από την Δευτέρα 02/09/2019, για την έναρξη φοίτησης του βρέφους/νηπίου, ακολουθώντας το πρόγραμμα προσαρμογής του σταθμού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Κατεβάστε την ανακοίνωση εγγραφών εδώ
14η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30.08.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   
72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν και την
αριθμ. 63064/17225/28-6-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Δημάρχου, σας καλούμε σε συνεδρίαση της
Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Παρασκευή 30 Αυγούστου  2019  και ώρα 12:00 μ.μ., για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών
  προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με
  τίτλο «Ειδών Διατροφής»
 2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών
  προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με
  τίτλο «Ειδών Διατροφής»
 3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών
  προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με
  τίτλο «Ειδών Καθαριότητας και ευπρεπισμού» 
 4. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο
  Επιτροπής του  διαγωνισμού   της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθειας Πινακίδων Σήμανσης Οδών
  κ.λπ.» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
 5. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ.
  10497/2019 απόφασης του  15ου Τμήματος
  Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
 6. Κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων
  του Δήμου έτους 2020 και  ενσωμάτωσή του
  στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων  σύμφωνα
  με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 κατόπιν σύνταξης
  προσχεδίου από την εκτελεστική Επιτροπή

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΤΣΙΛΙΦΗΣ
Πρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.08.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
των  άρθρων    72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν και την αριθμ.
63064/17225/28-6-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Δημάρχου, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της
Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16
& Κανάρη, την Τρίτη 27 Αυγούστου
2019 και ώρα
12:00 μ.μ
, για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση
  προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του
  Δήμου έτους 2019
 2. Έγκριση πρακτικού Νο1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού  
  της  υπηρεσίας με τίτλο «
  Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
 3. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού  
  της προμήθειας  με τίτλο
  «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
 4. Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού
  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού   της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων» και
  ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου
 5. Έγκριση
  έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη-κατεπείγουσα,
δεδομένου ότι θα πρέπει:

 • άμεσα
  να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν
  στο Δήμο
 • να
  εγκριθούν διαδικασίες τρεχουσών διαγωνισμών προκειμένου να ολοκληρωθούν ώστε να
  καλυφθούν οι ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου
 • να
  ορισθεί υπόλογος υπάλληλος
  προκειμένου να
  επισκευαστεί η μηχανή γραμματοσήμανσης του Δήμου (FRANCOTYP POSTALIA 727
  GmbH) με την οποία αποστέλλεται η αλληλογραφία όλων των
  υπηρεσιών του Δήμου

Σε περίπτωση κωλύματος
συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα
την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΤΣΙΛΙΦΗΣ
Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 29.08.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α` 114/8-6-2006) και
Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, των
διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α) και της αριθμ.
14473/11-4-2012  απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών και την αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου
Δημοτικού Συμβουλίου, καλείσθε σε ΕΚΤΑΚΤΗΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
, που θα γίνει τη Πέμπτη 29  Αυγούστου 2019
 ώρα 9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας
Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ.
Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην
αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας
και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 3. α) Έγκριση των όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Ο.Κ.Π.Δ.Υ με το Δήμο β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της καθώς και γ) ορισμό εκπροσώπου και γραμματέα για την συγκρότηση κοινής επιτροπής παρακολούθησης
 4. Επικαιροποίηση τις αριθμ. 180/2018 προηγούμενης απόφασης περί διαχείρισης  τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει
 5. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Τα  παραπάνω θέματα αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου.

          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

       Αλέξανδρος Λιακόπουλος
Πρόσκληση για 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 29.08.2019 (Αναβλήθηκε)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει και την αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, της αριθμ. 76/2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν προσκρούει στη διάταξη της παρ.5 του αρθρ.65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το αρ.1 του Ν.4257/2014, καλείσθε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 29 Αυγούστου   2019  και  ώρα  9:45 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του
  Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια
Ενημέρωση και Κανόνες για τα Aδέσποτα ζώα
Δελτίο Τύπου – Επίδομα στέγασης

Στις 30/9/2019
συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύος των αιτήσεων του Επιδόματος που εγκρίθηκαν έως
και 31 Μάρτιου 2019.

Σύμφωνα με το
άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι αιτήσεις αυτές δύναται να ανανεωθούν
αυτόματα για έξι ακόμη μήνες, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις του προγράμματος.     

Τις επόμενες
ημέρες θα ξεκινήσει ο επανέλεγχος των αιτήσεων.

Για τις αιτήσεις εκείνες για τις οποίες διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος (ενδεικτικά: λήξη περίοδος ισχύος του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, αλλαγή σύνθεσης νοικοκυριού, αλλαγή των εισοδημάτων ή περιουσιακής κατάστασης του νοικοκυριού) οι αιτήσεις δεν θα ανανεωθούν. Στους δικαιούχους θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η χορήγηση του επιδόματος δεν θα ανανεωθεί αυτόματα.

Εάν
επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι νέα αίτηση από 1/9/2019. Προσοχή: για
να μην χάσουν κάποιο μήνα επιδότησης, η νέα αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί και
να εγκριθεί έως 30/9/2019.

Για τους δικαιούχους που μέσω των αυτόματων διασταυρώσεων διαπιστωθεί ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, η αίτηση θα ανανεωθεί αυτόματα για έξι ακόμα μήνες. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσοχή: Όσοι εξ αυτών έχουν αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού τους σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, οι οποίες δεν προκύπτουν μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, μπορούν εντός του Σεπτεμβρίου να ανακαλέσουν την αίτηση και να υποβάλλουν νέα. 

Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται στο τέλος κάθε μήνα για τις αιτήσεις του Επιδόματος Στέγασης για τις οποίες λήγει το εξάμηνο ισχύος.

Οι πολίτες θα
πρέπει να παρακολουθούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν
δηλώσει μέσω της οποίας θα λάβουν ενημέρωση για την πορεία της αίτησης τους και
τυχόν δικές τους ενέργειες σε περίπτωση μη αυτόματης ανανέωσης.  
Πρόσκληση για ορκωμοσία εκλεγέντων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων κατά τις Δημοτικές και κοινοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Έχοντας
υπόψη :

Α) τις διατάξεις του  άρθρο 52 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ Α’ 87)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και με το
αρθρ.40 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας
των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση
των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση –
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»

Β)
Τις αριθμ  629/2019 και  650/2019 αποφάσεις  του 
Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών,
επικύρωσης αποτελεσμάτων εκλογής 
Δημοτικής Αρχής Δάφνης- Υμηττού Δημοτικής περιόδου από 1 Σεπτεμβρίου 2019
έως 31 Δεκεμβρίου 2023 (αρθρ. 6 παρ. 4 περ. γ του Ν. 4555/2018) .

Γ)
Την  αριθμ  630/2019 απόφαση του  Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, επικύρωσης αποτελεσμάτων εκλογής  συμβούλων τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής
περιόδου από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 (αρθρ. 6 παρ. 4 περ. γ
του Ν. 4555/2018)

ΣΑΣ
ΚΑΛΟΥΜΕ

            Σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας
Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ.
Ηρώων Πολυτεχνείου 1, λόγω της στενότητας του χώρου  του δημοτικού καταστήματος της έδρας του
Δήμου, την ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα 19:30 μ.μ.,  για την προβλεπόμενη από το νόμο (αρθρ. 6 παρ.
4 περ. γ του Ν. 4555/2018) ορκωμοσία της νέας δημοτικής και κοινοτικής αρχής,  με θητεία 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως
31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο  ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

error: Content is protected !!