Πρόσκληση για ορκωμοσία εκλεγέντων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων κατά τις Δημοτικές και κοινοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

from to
ScheduledΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 2 Αυγούστου 2019, 14:27

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη :

Α) τις διατάξεις του  άρθρο 52 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ Α’ 87)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και με το αρθρ.40 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.»

Β) Τις αριθμ  629/2019 και  650/2019 αποφάσεις  του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών, επικύρωσης αποτελεσμάτων εκλογής  Δημοτικής Αρχής Δάφνης- Υμηττού Δημοτικής περιόδου από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 (αρθρ. 6 παρ. 4 περ. γ του Ν. 4555/2018) .

Γ) Την  αριθμ  630/2019 απόφαση του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών, επικύρωσης αποτελεσμάτων εκλογής  συμβούλων τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής περιόδου από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 (αρθρ. 6 παρ. 4 περ. γ του Ν. 4555/2018)

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

            Σε δημόσια συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, λόγω της στενότητας του χώρου  του δημοτικού καταστήματος της έδρας του Δήμου, την ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα 19:30 μ.μ.,  για την προβλεπόμενη από το νόμο (αρθρ. 6 παρ. 4 περ. γ του Ν. 4555/2018) ορκωμοσία της νέας δημοτικής και κοινοτικής αρχής,  με θητεία 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο  ΕΚΛΕΓΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin