Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.07.2019

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 30 Ιουλίου 2019, 08:41

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α` 114/8-6-2006) και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α) και της αριθμ. 14473/11-4-2012  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και την αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, καλείσθε σε ΕΚΤΑΚΤΗΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη Τρίτη 30  Ιουλίου 2019  ώρα 8:45 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010:

 1. Αποδοχή ποσών: α)  από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 4ης έως 6ης μηνιαία κατανομή έτους 2019,  β) από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 03/05/2019 έως 01/07/2019 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, γ) κατανομής ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, δ) κάλυψης δαπανών ενοικίασης χώρων στέγασης  των ΚΕΠ για το α’ τρίμηνο 2019 ε) επισκευής και συντήρησης σχολείων  έτους 2019  στ) κατάθεσης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 3. Διαγραφή οφειλής για Δημοτικά Τέλη- Δημοτικό Φόρο- ΤΑΠ για ΕΑΣ ΑΒΕΕ (ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ)
 4. Ανανέωση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού
 5. Έγκριση των όρων για τροποποίηση – παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)»
 6. Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με τίτλο: α) «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» β) «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
 7. Παράταση εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοινότητας Δάφνης-Υμηττού»
 8. Παράταση εργασιών της εργασίας  με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών»
 9. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης- Υμηττού»
 10. Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση του νοτιοδυτικού τμήματος πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού»
 11. Τροποποίηση της αριθμ. 13/2019 προηγούμενης απόφαση του σώματος που στη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων και δαπανών επισκευής για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016

Τα  παραπάνω θέματα αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα:

 1. Αφορά αποδοχή ποσών από ΚΑΠ και προγράμματα χρηματοδοτούμενα που μετέχει ο Δήμος.
 2. για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του  Δήμου θα πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
 3. Η  ΕΑΣ ΑΒΕΕ (ΕΒΟ ΠΥΡΚΑΛ) δύναται να ρυθμίσει το υπόλοιπο των οφειλών της  έως την 17/9/2019 κατόπιν της διαγραφής
 4. Η μίσθωση λήγει 2-8-2019 και θα πρέπει με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου να υπάρχει  ανανέωση του μισθώματος του 4ουνηπιαγωγείου Υμηττού.
 5. Δεδομένου ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας του έργου «Ανακατασκευή παιδικού σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)» από το Ελεγκτικό συνέδριο καθώς και επειδή αφορά συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα
 6. Η υποβολή των αιτημάτων στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  λήγει την 31η Οκτωβρίου 2019 και θα πρέπει να συνταχτούν: Τεχνικό Δελτίο Έργου, Μελέτη Σκοπιμότητας, Οριστικές Μελέτες, Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης, Τεύχη Δημοπράτησης, τα οποία απαιτούν αρκετό χρόνο συλλογής των στοιχείων για την ολοκλήρωση τους
 7. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοινότητας Δάφνης-Υμηττού» έληξε την 23/6/2019 και θα πρέπει με σχετική απόφαση του Σώματος να  παραταθούν οι εργασίες.
 8. Λόγω φθορών και επικινδυνότητας θα πρέπει να παραταθούν οι εργασίες για την εργασία με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών»
 9. Για την έγκαιρη απορρόφηση της χρηματοδότησης από την περιφέρεια του έργου  «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης- Υμηττού»
 10. Λόγω ολοκλήρωσης του φακέλου για την περιφέρεια του έργου «Ανάπλαση του νοτιοδυτικού τμήματος πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού».
 11. Αφορά αναπλήρωση στην  επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων και δαπανών επισκευής για το έτος 2019  υπαλλήλου που συνταξιοδοτήθηκε.

          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

       Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Facebooktwitterpinterestlinkedin