Πρόσκληση ΕΚΤΑΚΤΗΣ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.08.2019

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη Κ., Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 26 Αυγούστου 2019, 14:41

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν και την αριθμ. 63064/17225/28-6-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Δημάρχου, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019
  2. Έγκριση πρακτικού Νο1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού   της  υπηρεσίας με τίτλο « Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
  3. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού   της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» και ανάδειξη «προσωρινού» αναδόχου
  4. Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού   της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων» και ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου
  5. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη-κατεπείγουσα, δεδομένου ότι θα πρέπει:

  • άμεσα να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν στο Δήμο
  • να εγκριθούν διαδικασίες τρεχουσών διαγωνισμών προκειμένου να ολοκληρωθούν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου
  • να ορισθεί υπόλογος υπάλληλος προκειμένου να επισκευαστεί η μηχανή γραμματοσήμανσης του Δήμου (FRANCOTYP POSTALIA 727 GmbH) με την οποία αποστέλλεται η αλληλογραφία όλων των υπηρεσιών του Δήμου

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΤΣΙΛΙΦΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin