1

8η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 27.03.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τρίτη 27 Μαρτίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
 2. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης και  ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου.
 3. Έγκριση δαπάνης -διάθεση πίστωσης και ορισμό δικαστικού επιμελητή για επίδοση εφετειακής απόφασης.
 4. Έγκριση 4ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» για την ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ και  κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου.
 5. Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού».

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 02.01.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τρίτη 2  Ιανουαρίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
 1. Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                              ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
21η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04.09.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την  Τρίτη  4  Σεπτεμβρίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018
 2. Α) Ανάκληση της αρ.100/6-7-2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος και Β) Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης εκ νέου του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “προμήθεια καυσίμων κίνησης” (αρ. μελ.:65/2018, cpv:09132100-4. 09134200-9, ΚΑ:10.6641.0005, 20.6641.0001), μετά την κοινοποίηση της αρ. 180/2018 πράξης του ΣΤ` κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου, με αρ. πρωτ. 38294/29-6-2018
 3. Έγκριση 1ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική» και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων
 4. Έγκριση 2ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων
 5. Συγκρότηση Επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού του έργου  «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δ. Δάφνης Υμηττού»
 6. Συγκρότηση Επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού του έργου  «Ανάπλαση περιοχής  Ζωοδόχου  Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης»
 7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 
15η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 22.06.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Παρασκευή 22  Ιουνίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.
 2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
 3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επέκταση κιγκλιδωμάτων και καθιστικών σε κοινοχρήστους χώρους» και ορισμός επιβλέποντος τεχνικού υπαλλήλου.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υπόθεσης του Δήμου.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29.01.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Δευτέρα 29  Ιανουαρίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση συμψηφιστικής κίνησης- αποδέσμευσης ποσού
 2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
 3. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης  του 4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου  έτους 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο
 4. Έγκριση  του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Συντήρηση-Επισκευή Ελαστικών Αυτοκινήτων»
 5. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διεξαγωγής ανοικτού Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ »
 6. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Δημοτικών Ιατρείων» και  κατακύρωση αυτού.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.12.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του Ν.4071/2012 και τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου
2017 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΩΠΩΝ Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ &ΥΙΟΙ «Π.Ε.Μ.»
Α.Ε.Β.Ε.»
2. Αναίρεση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης
3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
4. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων και ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου
5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη αιτήματος του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης- Υμηττού
για υποστήριξη εφαρμογής κλαδικού λογιστικού σχεδίου.
6. Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ειδών
Καθαριότητας και Ευπρεπισμού» και κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου
7. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιστρα
Μεταφορικών Μέσων» και κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου
8. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο
«Προμήθεια ειδών διατροφής» και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων
9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου
10. Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου από τη διαχειριστική ευθύνη της παγίας προκαταβολής του Δήμου έτους 2017
11. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/16
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

 
26η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13.11.2017

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, και με δεδομένη την απουσία του Δημάρχου-Προέδρου,  σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την  Δευτέρα 13  Νοεμβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
 2. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης και  ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υπόθεσης του Δήμου
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου, για την στέγαση των Δημοτικών Ιατρείων.
 4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΜΑΛΑΚΗ ΚΛΕΙΩ

 
24η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 26.10.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη , την  Πέμπτη 26  Οκτωβρίου  2017  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
 2. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης  του 3ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου  έτους 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού διεξαχθέντος συνοπτικού διαγωνισμού  ανάδειξης αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια και συντήρηση –επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων».
 5. Επικαιροποίηση δικαιολογητικών του διεξαχθέντος διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίησή τους για την νόμιμη λειτουργία τους» και κατακύρωση του αποτελέσματος.
 6. Επικαιροποίηση δικαιολογητικών του διεξαχθέντος διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου « Ανακαίνιση Κυλικείου Νεκροταφείου Δάφνης» και κατακύρωση του αποτελέσματος .
 7. Υποβολή  στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση,  του  σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2018,  συνοδευόμενο από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο αυτό.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

                                                                                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                    ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ