3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29.01.2018

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 16346, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 25 Ιανουαρίου 2018, 14:15

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Δευτέρα 29  Ιανουαρίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση συμψηφιστικής κίνησης- αποδέσμευσης ποσού
  2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
  3. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης  του 4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου  έτους 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο
  4. Έγκριση  του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Συντήρηση-Επισκευή Ελαστικών Αυτοκινήτων»
  5. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διεξαγωγής ανοικτού Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ »
  6. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Δημοτικών Ιατρείων» και  κατακύρωση αυτού.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin