Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.12.2017

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έλλης 16 κ Κανάρη. Δημαρχειο ΔάφνηςMap

Δημοσίευση: 21 Δεκεμβρίου 2017, 12:53

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του Ν.4071/2012 και τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου
2017 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΩΠΩΝ Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ &ΥΙΟΙ «Π.Ε.Μ.»
Α.Ε.Β.Ε.»
2. Αναίρεση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης
3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
4. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων και ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου
5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη αιτήματος του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης- Υμηττού
για υποστήριξη εφαρμογής κλαδικού λογιστικού σχεδίου.
6. Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ειδών
Καθαριότητας και Ευπρεπισμού» και κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου
7. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιστρα
Μεταφορικών Μέσων» και κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου
8. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο
«Προμήθεια ειδών διατροφής» και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων
9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου
10. Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου από τη διαχειριστική ευθύνη της παγίας προκαταβολής του Δήμου έτους 2017
11. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/16
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin