1

11η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 03.07.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων  
72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως
τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019  και ισχύουν,  καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020
και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε συνεδρίαση
της Οικονομικής  Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 3  
ΙΟΥΛΙΟΥ
 2020  και ώρα  10:00 π.μ.  
 που θα γίνει στο Δημοτικό
Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1,
στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση
  πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 2. Έγκριση
  διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων
  διακήρυξης  της υπηρεσίας με τίτλο «
  Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».
 3. Έγκριση
  διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων
  διακήρυξης  της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια
  Ηλεκτρολογικού υλικού».
 4. Έγκριση
  διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών , τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων
  διακήρυξης  της προμήθειας «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ».
 5. Έγκριση όρων
  διακήρυξης  του ανοικτού
  ηλεκτρονικού    διαγωνισμού για την
  «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για
  προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών
  σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με
  τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”»
 6. α) Έγκριση σκοπιμότητας,  β) έγκριση της υπ’ αρ. 60/2020 μελέτης  και γ) έγκριση διενέργειας ανοικτού
  ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά   την
  υπηρεσία   “Εκπόνηση Μελετών
  Πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού”.
 7. Έγκριση του Νο 5 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του    ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την
  προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» και ανάδειξη οριστικού
  Αναδόχου.
 8. Έγκριση του Νο 5 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την
  προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και ανάδειξη οριστικών Αναδόχων.
 9. Έγκριση του Νο 3 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή
  αναδόχου εκπόνησης της μελέτης  «ΣΧΕΔΙΟ
  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)» και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου.
 10. Έγκριση
  Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής ΜηΜΕΔ του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
  το έργο με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων
  Δήμου Δάφνης – Υμηττού».
 11. Έγκριση
  Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής ΜηΜΕΔ του Ανοικτού ηλεκτρονικού επαναληπτικού
  διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός
  Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών
  βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου
  θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».
 12. Έγκριση πρακτικών
  παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 13. Έγκριση
  αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους
  2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του
  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..
 14. Έγκριση
  έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
6η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 13.05.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019  και ισχύουν,  καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την Τετάρτη 13 Μαΐου  2020  και ώρα  10:00 π.μ.   που θα γίνει στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έλεγχος
  υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης 
  του 1ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου  έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 2. Εισήγηση
  προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του
  Δήμου έτους 2020.
 3. Υποχρεωτική
  αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020  του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει και
  εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση.
 4. Προέλεγχος
  Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2019  και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 5. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π. με
  την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής 
  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..
 6. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π. με
  την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού 
  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
 7. Έγκριση
  διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης  του 
  ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την 
  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ».
 8. Έγκριση
  σκοπιμότητας – έγκριση μελέτης , έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού –
  καταμερισμός δαπανών και τρόπος εκτέλεσης του έργου  << Κατασκευή , επισκευή και συντήρηση
  αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης – Υμηττού>>.
 9. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και
  όρων διακήρυξης της υπηρεσίας με τίτλο «Περισυλλογή, περίθαλψη, εμβολιασμός,
  στείρωση και φιλοξενία αδεσποτων ζωων».
 10. Προσφυγή
  στην διαδικασία του άρθρου  32 παρ. 2 παρ. γ του ν. 4412/2016  λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης
  σε υπαιτιότητα του Δήμου προμήθειας  με τίτλο 
  – Προμήθεια Αντισηπτικών και
  Προστατευτικών ειδών.
 11. Προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου  32
  παρ. 2 παρ. γ του ν. 4412/2016  λόγω της
  κατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου υπηρεσίας  με τίτλο 
  – Απολύμανση, απεντόμωση και
  μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων, οικοπέδων φρεατίων Δημοτικών Κτιρίων,
  σχολείων και   Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 12. Προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου  32
  παρ. 2 παρ. γ του ν. 4412/2016  λόγω της
  κατεπείγουσας ανάγκης μη οφειλόμενης σε υπαιτιότητα του Δήμου προμήθειας  με τίτλο 
  – Προμήθεια για παροχή γευμάτων
  και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο Δήμο Δάφνης Υμηττού στα
  πλαίσια αντιμετώπισης του covid-19.
 13. Ορισμός
  πληρεξούσιου δικηγόρου  σύνταξης ,  σύνταξης υπομνήματος, υποβολής φακέλου σχετικών  και παράστασης κατά τη συζήτηση της από
  10-04-2019  & με
  Γ.Α.Κ.60316/1398/2019 αγωγής (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) που κατέθεσαν κατά
  του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  αορίστου χρόνου η Νικολά Βαλεντίνα του Αλέξη 
  και λοιποί (σύνολο:24)  στο
  Ειρηνοδικείου Αθηνών.
 14. Ορισμός
  πληρεξούσιου δικηγόρου  σύνταξης υπομνήματος,
  υποβολής φακέλου σχετικών  και παράστασης
  κατά τη συζήτηση της  από 10-04-2019 και
  με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 60304/1397/2019 αγωγή (Διαδικασία Εργατικών  Διαφορών) 
  που  κατέθεσαν κατά του Δήμου
  Δάφνης-Υμηττού οι υπάλληλοι μας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
  χρόνου ο  Ρηγούτσος  Ιωάννης του Ιωσήφ  και λοιποί (σύνολο 9)  στο Ειρηνοδικείο  Αθηνών. 
 15. Έγκριση
  πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 16. Έγκριση
  έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
 17. Απόδοση
  Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
5η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ΜΕ ΤΗΝ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, καθώς και του
άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη
για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) σας
καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την « δια περιφοράς» 
διαδικασία, την Παρασκευή 27 Μαρτίου
2020  και ώρα 10:00 εως 12:00π.μ.,
για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω
θέματα :

 1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  σύνταξης και κατάθεσης υπομνήματος, και
  παράστασης κατά τη συζήτηση της  από 6-7-2017
  και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ539/13-7-2017 αγωγής που άσκησε
  ανώνυμης  εταιρείας  με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού
  Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε 
  με διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε» 
  κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού ενώπιον του 19ου Μονομελούς
  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
 2. Έγκριση αναμόρφωσης 
  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού
  Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν
  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
3η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26.02.2020

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020  και
ώρα 10:00 π.μ.,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα :

 1. Αποδοχή δωρεάς υποδημάτων από την
  εταιρεία TOMS.
 2. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού
  και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης  του 4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και
  εξόδων του Δήμου  έτους 2019 στο Δημοτικό
  Συμβούλιο.
 3. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό
  Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
 4. Έγκριση των Νο 1, 2 και 3 Πρακτικών
  της κατά Νόμο Επιτροπής του  ανοικτού διεθνής
  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου.
 5. Έγκριση των Νο 1, 2 και 3 Πρακτικών
  της κατά Νόμο Επιτροπής του  ανοικτού
  διεθνής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και
  ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων.
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  σύνταξης υπομνήματος, υποβολής φακέλου σχετικών  και παράστασης κατά τη συζήτηση της  από 13-12-2019 και με αριθμό κατάθεσης
  δικογράφου 109826/13856/2019 αίτησης (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) που
  άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  οι 
  Αμπελιώτη  Μαρία και Γιαννοπούλου
  Μαρία κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού.
 7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και
  ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
 8. Έγκριση πρακτικών παραλαβής
  υπηρεσιών /εργασιών.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
2η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.01.2020

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Δευτέρα  27 Ιανουαρίου 2020  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω
θέματα :

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού
  του Δήμου έτους 2020, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14
  περ.1 του Ν.4625/19
 2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών
  προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της
  προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
  παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»
 3. Έγκριση του Νο 2 Πρακτικού της κατά
  Νόμο Επιτροπής του  ανοικτού ηλεκτρονικού
  διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση οργάνων
  παιδικής χαράς» και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου
 4. Έγκριση πρακτικών παραλαβής
  υπηρεσιών /εργασιών.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
1η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 14.01.2020

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020  και
ώρα 10:00 π.μ.,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα :

 1. Λήψη απόφασης άσκησης ή μη  αναίρεσης  κατά της υπ’αρ.   3724/2019 απόφασης του  12ου Τμήματος  του Τριμελούς  Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 2. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού».
 3. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (συμπληρωματική στοχοθεσία ) έτους 2020  του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» που εποπτεύει ο Δήμος και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
23η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11.12.2019

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω
θέματα :

 1. Έγκριση του Νο 1 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Ειδών Διατροφής» .
 2. Έγκριση του Νο 1 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, FAX, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ».
 3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποστήριξη πρώην Αντιδημάρχου  του Δήμου κατόπιν του αριθμ.16749/2019 κλητήριου θεσπίσματος ενώπιον του Γ’ Μονομελούς  Πλημμελειοδικείο Αθηνών.
 4. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού».

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
21η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25.11.2019

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Δευτέρα 25 Νοεμβρίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό
θέμα :

 • Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2020.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.\

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
20η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18.11.2019

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Δευτέρα 18 Νοεμβρίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση του Νο 1 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής
  του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
  για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων
  για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς».
 2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων
  διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Ειδών Διατροφής».
 3. Απόδοση Χρηματικών ενταλμάτων
  προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγων υπαλλήλων.
 4. Έγκριση
  αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους
  2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του
  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..
 5. Έγκριση
  αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού οικ. έτους
  2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του
  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
18η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23.10.2019

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Τετάρτη 23  Οκτωβρίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης 
  του 3ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου  έτους 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο
 2. Αποδοχή δωρεάς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
 3. Έγκριση Πρακτικού
  Κληρώσεως Επιτροπής ΜηΜΕΔ του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με
  τίτλο «ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΧΏΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
  ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΟΡΓΆΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΉΣ ΧΑΡΆΣ»
 4. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά
  Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού   της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθειας Πινακίδων Σήμανσης Οδών
  κ.λπ.» και ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου
 5. Έγκριση του Νο 4 Πρακτικού Επιτροπής
  Αξιολόγησης για το συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και
  ανάδειξη «οριστικών» αναδόχων
 6. Ανάθεση ή μη της εργασίας με
  τίτλο  «Επισκευή και συντήρηση δικτύου
  πυρασφάλειας στο Άλσος Άρη Αλεξάνδρου»
 7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου α)
  για παροχή νομικής γνωμοδότησης που αφορά «Αποζημίωση απολύσεως λόγω
  συνταξιοδότησης» πρώην υπαλλήλου του Δήμου β) για παροχή νομική γνωμοδότησης
  που αφορά καταβολή αποζημίωσης αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω
  θανάτου .
 8. Υποβολή  στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και
  ψήφιση,  του  σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων
  του Δήμου έτους 2019,  συνοδευόμενο από
  τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ