16η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.09.2019

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης & Κανάρη Κ., Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Παρασκευή 27  Σεπτεμβρίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Ειδών Διατροφής».
  2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Ειδών Διατροφής».
  3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Ειδών Καθαριότητας και ευπρεπισμού». 
  4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ασκήσεως έφεσης  κατά της αριθμ.10497/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (15ο Τμήμα).
  5. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
  6. Κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2020 και  ενσωμάτωσή του στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5  του άρθρου 189 του N. 4555/18 κατόπιν σύνταξης προσχεδίου από την εκτελεστική Επιτροπή

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣimage_print
Facebooktwitterpinterestlinkedin