21η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04.09.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 31 Αυγούστου 2018, 12:33

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την  Τρίτη  4  Σεπτεμβρίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018
  2. Α) Ανάκληση της αρ.100/6-7-2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος και Β) Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης εκ νέου του ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “προμήθεια καυσίμων κίνησης” (αρ. μελ.:65/2018, cpv:09132100-4. 09134200-9, ΚΑ:10.6641.0005, 20.6641.0001), μετά την κοινοποίηση της αρ. 180/2018 πράξης του ΣΤ` κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου, με αρ. πρωτ. 38294/29-6-2018
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική» και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων
  4. Έγκριση 2ου πρακτικού του διεξαχθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΙΚΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων
  5. Συγκρότηση Επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού του έργου  «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δ. Δάφνης Υμηττού»
  6. Συγκρότηση Επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού του έργου  «Ανάπλαση περιοχής  Ζωοδόχου  Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης»
  7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin