1

Πρόσκληση 1ής ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 05.03.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

 • Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού έτους 2018 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     Νικόλαος Ε. Τσιλίφης
Πρόσκληση 3ής TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού 05.03.2019

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 9:45 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο  της  Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 2. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 3μηνης απασχόλησης
 4. Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, επί υποθέσεων του Δήμου
 5. Έγκριση Κατανομής πιστώσεων έτους 2019 στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών κατόπιν της αριθμ. 13524/2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
 6. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 8/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στο έργο με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2019)»
 7. Έγκριση επιμερισμού δαπάνης του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού Δήμου Δάφνης – Υμηττού
 8. Επικαιροποίηση της μελέτης αρ. 39/2018 για την «Προμήθεια Οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και της προηγούμενης απόφασης 54/2018 του Δ.Σ με αύξηση του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης κατά 60.000,00 ευρώ με ίδιους πόρους
 9. Έγκριση της διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ προυπ: 180.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
 10. ‘Έγκριση Oριστικής διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών για Λοιπά Τέλη
 11. Τροποποίηση της αριθμ. 212/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο μέρος που αφορά στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας καυσίμων (για την υπηρεσία καθαριότητας) .
 12. Ανάκληση της αριθμ. 165Β-2/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου και λήψη νέας κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής
 13. Έγκριση ή μη υλοτομίας δυο (2) δένδρων (βραχυχίτωνα) επί της οδού Αρχ. Τσακιράκη 8 στη Δ.Κ. Υμηττού, κατόπιν του αριθμ. 250291/5883/2019 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη και εισήγησης  της επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 14. Έγκριση ανανέωσης χορήγησης θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής
 15. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π
 16. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π
 17. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π
 18. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

 Νικόλαος Ε. Τσιλίφης 
2η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 05.03.2019

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 1. Ανάκληση της αριθμ. 21Β-2/2018 προηγούμενης απόφασης περί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου και λήψη νέας
 2. Έγκριση ή μη υλοτομίας δυο (2) δένδρων (βραχυχίτωνων) επί της οδού Αρχ. Τσακιράκη 8 στη Δ.Κ. Υμηττού, κατόπιν του αριθμ. 250291/5883/2019 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη.
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
4η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 05.03.2019

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:15 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019
 2. Προέλεγχος Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2018 και υποβολή  του στο Δημοτικό Συμβούλιο
 3. Κατάρτιση όρων Διακήρυξης Πλειοδοτικής, φανερής Δημοπρασίας για συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και κινητών αντικειμένων
 4. Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού» και ανάδειξη «προσωρινού» μειοδότη
 5. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου
 6. Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού»
 7. Έγκριση ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού»

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ