Πρόσκληση 3ής TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού 05.03.2019

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΜΗΤΤΟΥ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 5 Μαρτίου 2019, 00:00

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 και ώρα 9:45 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο  της  Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 2. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 3μηνης απασχόλησης
 4. Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, επί υποθέσεων του Δήμου
 5. Έγκριση Κατανομής πιστώσεων έτους 2019 στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών κατόπιν της αριθμ. 13524/2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
 6. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 8/2019 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στο έργο με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης – Υμηττού (2019)»
 7. Έγκριση επιμερισμού δαπάνης του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού Δήμου Δάφνης – Υμηττού
 8. Επικαιροποίηση της μελέτης αρ. 39/2018 για την «Προμήθεια Οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και της προηγούμενης απόφασης 54/2018 του Δ.Σ με αύξηση του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης κατά 60.000,00 ευρώ με ίδιους πόρους
 9. Έγκριση της διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» μέσω του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ προυπ: 180.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
 10. ‘Έγκριση Oριστικής διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών για Λοιπά Τέλη
 11. Τροποποίηση της αριθμ. 212/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο μέρος που αφορά στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας καυσίμων (για την υπηρεσία καθαριότητας) .
 12. Ανάκληση της αριθμ. 165Β-2/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου και λήψη νέας κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής
 13. Έγκριση ή μη υλοτομίας δυο (2) δένδρων (βραχυχίτωνα) επί της οδού Αρχ. Τσακιράκη 8 στη Δ.Κ. Υμηττού, κατόπιν του αριθμ. 250291/5883/2019 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη και εισήγησης  της επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 14. Έγκριση ανανέωσης χορήγησης θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων κατόπιν εισήγησης της επιτροπής ποιότητας ζωής
 15. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π
 16. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π
 17. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π
 18. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

 Νικόλαος Ε. Τσιλίφης 

Facebooktwitterpinterestlinkedin