1

Πρόσκληση για 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.07.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει και την αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, της αριθμ. 76/2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν προσκρούει στη διάταξη της παρ.5 του αρθρ.65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το αρ.1 του Ν.4257/2014, καλείσθε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουλίου   2019  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Έγκριση 
  της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 2ου τριμήνου οικ. έτους 2019
  του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την  Οικονομική Επιτροπή
 2. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης
  περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών
  καθαριότητας και φωτισμού  για το έτος 2020
  κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Καθορισμός συντελεστή φόρου
  ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής
  Επιτροπής.
 5. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του
  Δημοτικού Κοιμητηρίου  για το έτος 2020
  κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 6. Καθορισμός τελών διαφημίσεως για το έτος
  2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Καθορισμός τελών χρήσης  – κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων,  πεζοδρομίων και  λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020
  κατόπιν εισήγησης της  Οικονομικής
  Επιτροπής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αλέξανδρος Λιακόπουλος
Πρόσκληση για 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 18.04.2019

Έχοντας υπόψη τις
διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010
(Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 5η τακτική
συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη
18 Απριλίου 
2019 
και  ώρα  9:15 μ.μ.
στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο
Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011
αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω
μοναδικό θέμα:

 • Καθορισμός και διάθεση χώρων στα πολιτικά κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων  που μετέχουν στις Ευρωεκλογές, και στους συνδυασμούς των υποψηφίων  που μετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές  για την προεκλογική προβολή τους, ενόψει των εκλογών  του  Μαΐου 2019 για την ανάδειξη μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, κατόπιν πρακτικών Διαπαραταξιακής  Επιτροπής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια
Πρόσκληση 1ηςTAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Κοινότητα Δάφνης

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των αρθρ.86 και 88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 23η Ιανουαρίου 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 06.00μ.μ. επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο όροφο του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

 

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

Β. Επικύρωση πρακτικών 13ης συνεδρίασης έτους 2018

 

  Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
14η Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 29.11.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 29 Νοεμβρίου  2018  και  ώρα  9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Αποδοχή ποσών : α) για καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2018, β) της 9ης, 10ης ,11ης και 12ης μηνιαίας κατανομής έτους 2018 για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
 4. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 5. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του Μάρκου Χριστοφυλάκη.
 6. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 208/2017 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και  υποβολή πρότασης με το έργο «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού» σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 7. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 8. Έγκριση σύναψης σύμβασης μισθώματος τμήματος Β’ ορόφου του πρώην Δημαρχείου Υμηττού.
 9. Εκλογή μέλους από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, συμμετοχής στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο.
 10. Συγκρότηση Διαφόρων Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2019.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2019.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Ακινήτων του αρθρ. 2 παρ. 1 του Ν. 429/1976 (A 235) για το έτος 2019.
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016.
 14. Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων των  Διοικητικών συμβουλίων των αντίστοιχων ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων: α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων  των  Διοικητικών συμβουλίων των αντίστοιχων  ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων   και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 16. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού»
 17. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού».
 18. Συζήτηση και λήψης απόφασης για πρόσκαιρη χρήση μέχρι 10 ημερών κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου για δημόσια εμπορική προβολή.
 19. Λήψη απόφασης για τακτοποίηση οικονομικής υποχρέωσης του Δήμου ύψους 461€ προς ΕΥΔΑΠ για λογαριασμό μισθωμένου κτιρίου

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

 
13η Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.10.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 30 Οκτωβρίου   2018  και  ώρα  9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 3. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 3ου τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την  Οικονομική Επιτροπή
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 5. Αποδοχή ποσών : α) από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 03/07/2018 έως και 02/09/2018 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, β) για κατάθεση μισθωμάτων των σχολικών μονάδων από 1/5/2018  εως 31/8/2018,  γ) για κατάθεση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 5ης, 6ης ,7ης και 8ης μηνιαίας κατανομής έτους 2018 και δ) για κατάθεση για την απόδοση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών για το Δήμο Δάφνης Υμηττού για το έτος 2017
 6. Ορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, επί υποθέσεως του Δήμου.
 7. Ανάκληση της αριθμ. 143/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας και των αναπληρωτών τους, υπογραφής επιταγών και εντολών προς τις τράπεζες για λογαριασμό του Δήμου Δάφνης Υμηττού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 204 του Ν. 4555/2018 και λήψη νέας
 8. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 9. Έγκριση πρακτικού 1 για την ΟΜΑΔΑ Γ: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, την ΟΜΑΔΑ Δ:ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ και την ΟΜΑΔΑ Ε:ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ της “Προμηθείας Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική”  για την ανάθεση με την επαναληπτική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης (παρ.2α του άρ.32 του Ν4412/2016)
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης Υμηττού»
 11. Έγκριση ή μη αγοράς οικοπέδου στο ΟΤ.194 (Σ. Βενιζέλου και Μ. Αλεξάνδρου) για την επέκταση του 1ου ολοήμερου Δημοτικού σχολείου Δάφνης
 12. Ακύρωση της αριθμ. 134/2018 προηγούμενης απόφασης του Σώματος περί έγκρισης σκοπιμότητας, διενέργειας εκτέλεσης έργου και έγκρισης της αρ. 63/2018 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο « Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης» προϋπολογισμού δαπάνης 4.700.000€ και υπάρχουσας πίστωσης για το έτος 2018 ποσού 500.000€
 13. Έγκριση σκοπιμότητας, διενέργειας εκτέλεσης έργου και έγκριση της αρ. 63/2018 μελέτης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο « Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης» για το οικονομικό έτος 2018
 14. Έγκριση της αριθμ. 87/2018 μελέτης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών»
 15. Α) Υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»  2014- 2020 Άξονα προτεραιότητας (10) «Ανάπτυξη- Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», Β) έγκριση  όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  με τον ΝΠΔΔ Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμο και Γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
 16. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 53/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων, όσον αφορά στον τίτλο του έργου.
 17. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 54/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,  όσον αφορά στον τίτλο του έργου
 18. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 83/2018 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση Α) συμμετοχής του Δήμου στο  Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων,  όσον αφορά στον τίτλο του έργου.
 19. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με τη διαδικασία της δημοπρασίας
 20. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού στο τμήμα της από τη Λ. Κωνσταντινουπόλεως έως και την οδό Ειδομένης,  κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 21. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης  επί της οδού Μεσολογγίου στη συμβολή της με την οδό Σωκιών  της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 22. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων οδικής σήμανσης  και κατασκευής λευκής διαγράμμισης επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, για διευκόλυνση διέλευσης οχημάτων,  κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 23. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 24. Έγκριση αίτησης υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 25. Έγκριση της αριθμ. 111/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του εποπτευόμενου από το Δήμο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού»,  περί ορισμού υπαλλήλου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την διαχείριση λογαριασμών, υπογραφής επιταγών και εντολών για το Ν.Π. με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
 26. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π
 27. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

 
12η Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 27.09.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου   2018  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 

 1. Τροποποίηση – κωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  Δήμου Δάφνης- Υμηττού κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής επιτροπής
 2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 4. Αποδοχή ποσών : α) από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 03/05/2018 έως και 02/07/2018 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, β) για καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2018,  γ) προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών επιτροπών που λειτούργησαν ως εξεταστικά κέντρα στο διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού  στην ΑΑΔΕ (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2017) και δ) Γ` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού».
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 37374/2018 απόφασης του ΥΠΕΣ στο Ν.Π. με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού»
 6. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη που θα επαναβεβαιωθούν
 7. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη
 8. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του κ. Λουκόπουλου Ταξιάρχη
 9. Έγκριση επαναπροκήρυξης δυο θέσεων οδηγών απορριμματοφόρων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου
 10. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 11. Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων: α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων  των  Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων  αντίστοιχα  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 13. Ένταξη εργασίας στις πιστώσεις ΣΑΤΑ.
 14. Ορισμός Μελών Επιτροπής Προελέγχου καταστημάτων & επιχειρήσεων για το υπόλοιπο της δημοτικής θητείας
 15. Έγκριση παράτασης σύμβασης για: α) την υπηρεσία πιστοποίησης Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων , β) την εργασία Μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης , βιβλιοδεσίας, παραγωγής πρακτικών Συλλογικών οργάνων του Δήμου, γ) της υπ’αρ. πρωτ.11175/2017 ( ΑΔΑΜ:17SYMV001771604) για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (υπερκατασκευές).
 16. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 17. Έγκριση πρακτικού   για τις ομάδες Α: “ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ”, Γ:”ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ”, Δ:”ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ” και Ε: “ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ   ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Α.Π.-ΓΑΛΑ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚH ΙΑΤΡΙΚΗ ” για την ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α ΤΟΥ Ν4412/2016 χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, σε συνέχεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κατά τον οποίο κρίθηκαν άγονες
 18. Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής
 19. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης α) χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου Β) χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής ποιότητας Ζωής.
 20. Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης – τοποθέτησης,  πλαστικών οριοδεικτών και κίτρινης διαγράμμισης  επί της οδού Αλ. Παναγούλη στη συμβολή της με την οδό Ηπείρου στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, για διευκόλυνση διέλευσης οχημάτων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 21. Έγκριση κανονισμού Χορήγησης Αποκλειστικών Θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ
 22. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 23. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού » κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του. 
 24. Έγκριση ορθής επανάληψης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
 25. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

 Νικόλαος Ε. Τσιλίφης 

 
Πρόσκληση για 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 29.08.2019 (Αναβλήθηκε)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει και την αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, της αριθμ. 76/2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν προσκρούει στη διάταξη της παρ.5 του αρθρ.65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το αρ.1 του Ν.4257/2014, καλείσθε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 29 Αυγούστου   2019  και  ώρα  9:45 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του
  Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια
Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 27.06.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τετάρτη 27  Ιουνίου    2018  και  ώρα  9:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 2. ‘Έγκριση μεσοπρόθεσμου  (Μ.Π.Δ.Σ.) 2019-2022 , του  Δήμου Δάφνης Υμηττού.
 3. Αποδοχή ποσού : α) για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Β` κατανομή), β)   καταβολής προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες Μάρτιο -Απρίλιο 2018, γ) κατάθεσης μισθωμάτων  των σχολικών μονάδων  από 01/01/2018-30/04/2018, δ) από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 02/03/2018 έως και 02/05/2018 από το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ε) κατάθεσης  1η-4ης μηνιαίας κατανομής έτους 2018  για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες στ) κατάθεσης για κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 4. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ που θα επαναβεβαιωθούν.
 5. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη που θα επαναβεβαιωθούν.
 6. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη.
 7. Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
 8. Έγκριση επαναφοράς οικογενειακών τάφων στο Δήμο.
 9. Έγκριση μετατροπής οικογενειακού τάφου, σε τάφο τριετούς χρήσεως (εδάφους ή  σαρκοφάγου) ή διατήρησής του ως μνημείο.
 10. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 11. Ένταξη έργων και εργασιών στις πιστώσεις ΣΑΤΑ.
 12. Α) Ανάκληση της με αρ. 55/24.04.2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και β) Λήψης νέας απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας της αριθμ 01/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική», για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από το Δήμο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού» (Σχολικές Επιτροπές).
 13. Α) Έγκριση σκοπιμότητας της αριθμ. 51/2018 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού», για τις ανάγκες του Δήμου, του ΟΚΠΔΥ, του ΟΠΑΔΥ, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Β) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεσή της.
 14. Έγκριση σκοπιμότητας της  αρ.36/2018 μελέτης «προμήθειας κάδων απορριμμάτων-ανακύκλωσης και ανταλλακτικών» και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της.
 15. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών.
 16. Έγκριση Β` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 17. Αντικατάσταση μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β` βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού».
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων: α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων  των  Διοικητικών συμβουλίων των ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων  αντίστοιχα  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 19. Αντικατάσταση μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο των ΝΠ. με την επωνυμία α) «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» και β) «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού».
 20. Α) Προσδιορισμός θέσεων και ειδικοτήτων μαθητείας για μαθητευόμενους κι σπουδαστές των Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης των  ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ σχολικού έτους 2018-2019, Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή.
 21. Έγκριση παράτασης παραχώρησης κατά χρήση στην αστική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργάνωση με το όνομα «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», το  δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στην Πλατεία Δημαρχείου Δάφνης (πρώην ΚΕΠΣΝΕ) , στο οποίο λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
 22. Μετονομασία της οδού Αλεξάνδρας Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 23. Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Παλαιολόγου και Ευριπίδου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 24. Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων και κίτρινης διαγράμμισης έμπροσθεν υπογείου γκαράζ δημοτικού γηπέδου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ» στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 25. Έκδοση κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 26. Έγκριση χορήγησης ή μη θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου για το Κέντρο Διημέρευσης « Κύκλοι Ζωής», κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 27. Έγκριση Α) ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου Β) χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 28. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..
 29. Ενημέρωση του Σώματος και διατύπωση γνώμης επί του  Ισολογισμού και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017 της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δάφνης –Υμηττού κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 30. Α) Διόρθωση της αριθμ. 34/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών της  Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Β) Αντικατάσταση μέλους από την ίδια ως άνω επιτροπή.
 31. Λήψη απόφασης για την άμεση ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης που αφορά στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στη διαδικασία κατάσχεσης λογαριασμών και στην δυνατότητα διαγραφής και  ρύθμισης οφειλών  από τους Δήμους.

            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

      Νικόλαος Ε. Τσιλίφης