Πρόσκληση για 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.07.2019

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δημοσίευση: 30 Ιουλίου 2019, 09:30

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει και την αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, της αριθμ. 76/2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν προσκρούει στη διάταξη της παρ.5 του αρθρ.65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το αρ.1 του Ν.4257/2014, καλείσθε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουλίου   2019  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

  1. Έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 2ου τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την  Οικονομική Επιτροπή
  2. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού  για το έτος 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
  4. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για το έτος 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
  5. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου  για το έτος 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
  6. Καθορισμός τελών διαφημίσεως για το έτος 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
  7. Καθορισμός τελών χρήσης  – κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων,  πεζοδρομίων και  λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020 κατόπιν εισήγησης της  Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αλέξανδρος Λιακόπουλος

Facebooktwitterpinterestlinkedin