1

Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27.12.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες του
Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα
Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα :
1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πινακίδων αναγγελίας
κινδύνου επί της οδού Παπαναστασίου στη συμβολή της με την οδό Ανθίππου , κατόπιν πρότασης του
Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης.
2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων
κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Ζήλωνος Ευθυμίου & Αρχιμανδρίτου Παρίση στη Δημοτική Κοινότητα
Υμηττού.
3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης επιβοηθητικών πινακίδων
σε διάφορα σημεία στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα του επίτιμου προξενείου
Γουατεμάλας .
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε
έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Tακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ.88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 26Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 6.00.μ.μ επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο όροφο του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:      
Συζήτηση και λήψη απόφασης για διάφορα θέματα.

 1. Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ & ΠΟΔΙΩΝ» ,επί της οδού Μπουμπουλίνας 57
 2. Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» ,επί της οδού Εθν. Μακαρίου 29
 3. Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» ,επί της οδού Μπουμπουλίνας 59 
 4. Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Κρεοπωλείο-Παντοπωλείο-Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων) ,επί της οδού Ακρωτηρίου 5
 5. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση πλαστικών οριοδεικτών και κίτρινης διαγράμμισης επί της οδού Καραολή στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
 6. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Αγίας Βαρβάρας στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης

Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
5η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 22.06.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Παρασκευή 22  Ιουνίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μετονομασίας οδού στη Δημοτική Κοινότητα  Δάφνης κατόπιν απόφασης της Επιτροπής του αρ.8 του Κ.Δ.&Κ.
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Παλαιολόγου και Ευριπίδου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων και κίτρινης διαγράμμισης έμπροσθεν υπογείου γκαράζ δημοτικού γηπέδου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ», κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης
 5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χωροθέτησης πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας επί της οδού Ηλιουπόλεως στη συμβολή της τόσο  με την οδό  Κωνσταντινουπόλεως όσο και με την Πλ. Ηλία Ηλιού στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού
 6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης ή μη θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων για το Κέντρο Διημέρευσης ‘’ Κύκλοι Ζωής’’.
 7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο: Α) ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου Β) χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

                                                                                               

                        Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                            ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 02.01.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τρίτη 2  Ιανουαρίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
 1. Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                            Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                              ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29.01.2018

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Δευτέρα 29  Ιανουαρίου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση συμψηφιστικής κίνησης- αποδέσμευσης ποσού
 2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018.
 3. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης  του 4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου  έτους 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο
 4. Έγκριση  του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και Συντήρηση-Επισκευή Ελαστικών Αυτοκινήτων»
 5. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης διεξαγωγής ανοικτού Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ »
 6. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής προφορικού μειοδοτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των Δημοτικών Ιατρείων» και  κατακύρωση αυτού.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

                                                                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27.12.2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του Ν.4071/2012 και τις όμοιες του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου
2017 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΩΠΩΝ Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ &ΥΙΟΙ «Π.Ε.Μ.»
Α.Ε.Β.Ε.»
2. Αναίρεση έγκρισης δαπάνης και διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης
3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
4. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων και ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου
5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη αιτήματος του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης- Υμηττού
για υποστήριξη εφαρμογής κλαδικού λογιστικού σχεδίου.
6. Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ειδών
Καθαριότητας και Ευπρεπισμού» και κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου
7. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιστρα
Μεταφορικών Μέσων» και κατακύρωση και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου
8. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο
«Προμήθεια ειδών διατροφής» και ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων
9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου
10. Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου από τη διαχειριστική ευθύνη της παγίας προκαταβολής του Δήμου έτους 2017
11. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/16
Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ