1

1η Ημερίδα σχολής γονέων Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού (Δευτέρα 04/11/2019 & Τετάρτη 06/11/2019)
Δελτίο Τύπου 25.10.2019 – Συνάντηση του Κέντρου Κοινότητας με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία «ΕΣΑμεΑ» για το προγράμμα «Διεκδικούμε Μαζί».

Η συνάντηση με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία «ΕΣΑμεΑ» πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας και συμμετείχαν τα στελέχη του, Δημούδη Αμαλία Συντονίστρια Κοινωνική Λειτουργός, Σταματέλου Ευαγγελία Ψυχολόγος καθώς και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού Θάνου Χρυσούλα. Από την πλευρά της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία «ΕΣΑμεΑ» συμμετείχαν στη συνάντηση η Τσαλουχίδου Ειρήνη Κοινωνική Λειτουργός και ο Σηφάκης Δημήτριος Υπεύθυνος για θέματα Νέων με Αναπηρία.

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Κοινότητας ως
αρμόδιο τμήμα για την εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των αιτημάτων των ατόμων με
αναπηρία αλλά και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδών παρέχει πληροφόρηση  στα καθημερινά τους προβλήματα, αλλά και των
πολιτών χωρίς αναπηρία που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τον χώρο της
αναπηρίας με σκοπό να διαδοθούν ευρύτερα τα μηνύματα του αναπηρικού κινήματος
και να επιτευχθεί η καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση της κοινής γνώμης.

Με την συνάντηση αυτή τέθηκαν οι βάσεις για  την από κοινού υλοποίηση μελλοντικών δράσεων
και εκδηλώσεων μεταξύ των φορέων, έτσι ώστε το Κέντρο Κοινότητας να ενισχύσει
το ρόλο του και να παραμείνει αρωγός με την σύμπραξη των υπολοίπων κοινωνικών
δομών Δάφνης-Υμηττού στην ενημέρωση και κινητοποίηση των ατόμων με αναπηρία
αναφορικά με τα συνταγματικώς κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα τους. Επιπρόσθετος
στόχος είναι η ευρύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών και η ενεργή συμμετοχή τους
σε θέματα κοινωνικής στήριξης ΑμεΑ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΕΡΓΗ ΣΟΦΙΑ
Ημερήσια Εκδρομή απο το Κ.Α.Π.Η. Δάφνης – Υμηττού στο Ναύπλιο – Κεφαλάρι την Κυριακή 17 Νεομβρίου 2019
19η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29.10.2019

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Τρίτη 29  Οκτωβρίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης
  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019
 2. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και
  ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Πρόσκληση για 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.10.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καλείσθε στην
10η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα
γίνει την  Τετάρτη  30 Οκτωβρίου 
2019  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού
(πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων
Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου),
στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Εκλογή 
  εκπροσώπων   για την γενική
  συνέλευση της Περιφερειακής  Ένωσης  Δήμων 
  Αττικής (Π.Ε.Δ)  στο πλαίσιο  εφαρμογής 
  των διατάξεων  του Π. Δ/τος  75/2011 (ΦΕΚ 182/22-08-2011) όπως τροποποιήθηκε
  με το Π. Δ/γμα 94/2019 (ΦΕΚ 157/Α/11-10-2019) και ισχύει.
 2. Συγκρότηση
  επιτροπής παροχής χρηματικού βοηθήματος –ΕΝΔΕΙΑΣ
 3. Τροποποίηση της αριθμ. 153/2019
  προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων και
  Δημοτικών Υπαλλήλων ως μελών σε διάφορες επιτροπές του Δήμου ως προς την
  Επιτροπή ελέγχου και εισήγησης στο Δ.Σ. Χορήγησης Αδειών Στάθμευσης μη
  αναπηρικών Αυτοκινήτων
 4. Έγκριση Γ` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
  Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν
  απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών
  αναγκών
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης
  σχολικών χώρων:  α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων  των 
  Διοικητικών συμβουλίων των αντίστοιχων 
  ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων  
  και της  Δημοτικής Επιτροπής
  Παιδείας
 6. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου που
  βρίσκεται στη οδό Πλατείας Υμηττού 17 στη Κοινότητα Υμηττού , κατόπιν
  εισήγησης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 7. Έγκριση 
  της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 3ου τριμήνου οικ. έτους 2019
  του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την  Οικονομική Επιτροπή
 8. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους
  2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 9. Παράταση ισχύος  του άρθρου 15 του Κανονισμού λειτουργίας του
  Δημοτικού Κοιμητηρίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κατόπιν εισήγησης της
  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος5η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29.10.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως αντικαταστάθηκαν
με το Ν.4555/2018 και ισχύουν και σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν.4071/2012 , σας
καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό
Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη,
την
Τρίτη 29 Οκτωβρίου  2019 και ώρα 10:30
π.μ.
για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω
θέματα:

Σε περίπτωση κωλύματος
συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα
την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Πρόσκληση για 6η ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 22η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:30 μ.μ.

Έχοντας υπόψη,  τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.
3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύουν, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις  της παρ.2 του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 2 του αρθρ.74 του
Ν.4555/2018 και της αριθμ. 195/2011 προηγ. απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου
(Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) και ειδικότερα τις διατάξεις της
αριθμ. 14473/11-4-2012  απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών,  καλείσθε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού
Συμβουλίου, που θα γίνει τη  Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019  και 
ώρα  9:30 μ.μ.
στο
Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ.
28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση
και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

 • Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του
  άρθρου 179 του υπό επεξεργασία και ψήφιση στη Βουλή νομοσχεδίου
  «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
  διατάξεις»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της νομοθετικής
επεξεργασίας και ψήφισής του από τη Βουλή.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

  Βερύκιος Δημήτριος  
Δελτίο Τύπου – Ανακοίνωση σχετικά με τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους Δήμους

Λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στους Δήμους όλης της χώρας, είναι πιθανό να προκύψουν προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

Ζητούμε την κατανόηση και την συνεργασία των Δημοτών

Ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση και την συνεργασία όλων.

Γραφείο Δήμάρχου
Πρόσκληση και Πρόγραμμα Εορτασμού 28ης Οκτωβρίου απο τον Δήμο Δάφνης – Υμηττού

Κατεβάστε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα εδώ
18η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23.10.2019

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Τετάρτη 23  Οκτωβρίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για
συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης 
  του 3ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου  έτους 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο
 2. Αποδοχή δωρεάς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
 3. Έγκριση Πρακτικού
  Κληρώσεως Επιτροπής ΜηΜΕΔ του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με
  τίτλο «ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΧΏΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
  ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΟΡΓΆΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΉΣ ΧΑΡΆΣ»
 4. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά
  Νόμο Επιτροπής του  διαγωνισμού   της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθειας Πινακίδων Σήμανσης Οδών
  κ.λπ.» και ανάδειξη «οριστικού» αναδόχου
 5. Έγκριση του Νο 4 Πρακτικού Επιτροπής
  Αξιολόγησης για το συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και
  ανάδειξη «οριστικών» αναδόχων
 6. Ανάθεση ή μη της εργασίας με
  τίτλο  «Επισκευή και συντήρηση δικτύου
  πυρασφάλειας στο Άλσος Άρη Αλεξάνδρου»
 7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου α)
  για παροχή νομικής γνωμοδότησης που αφορά «Αποζημίωση απολύσεως λόγω
  συνταξιοδότησης» πρώην υπαλλήλου του Δήμου β) για παροχή νομική γνωμοδότησης
  που αφορά καταβολή αποζημίωσης αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω
  θανάτου .
 8. Υποβολή  στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και
  ψήφιση,  του  σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων
  του Δήμου έτους 2019,  συνοδευόμενο από
  τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ