17η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 08.10.2019

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη Κ., Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 4 Οκτωβρίου 2019, 13:08

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την   Τρίτη 8  Οκτωβρίου  2019  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ»
  2. Έγκριση Πρακτικών Νο 2 και Νο 3 Επιτροπής Αξιολόγησης για το συνοπτικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  3. α) Ανάκληση της υπ΄ αρ. 43/2017 προηγούμενης απόφασης του σώματος και β) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί  άσκησης αγωγής για λογαριασμό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για την αναγνώριση της κυριότητας του, τη διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής με Κ.Α.Ε.Κ 050032107003/0/0 που εμφανίζεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων της εν λόγω εγγραφής που αφορά το Κοιμητήριο του Δήμου. 
  4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί α) σύνταξης και κατάθεσης προτάσεων και παράσταση κατά τη συζήτηση της με Γ.Α.Κ.56577/2019 και Ε.Α.Κ.727/2019 κλήσης των κ.κ. Φραγκούλη Αναστασίας, Φραγκούλη Παναγιώτη, Φραγκούλη Μαρίας, Φραγκούλη Νικολέτας, Φραγκούλη Αικ/νης, Φραγκούλη Ζωής, Φραγκούλη Παναγιώτη, Σιδέρη Μαρουσώς και Σιδέρη Γερασίμου κατά του Δήμου Βύρωνα και κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού β) αγωγής του  Γεωργίου Φράγκου η οποία αφορά την απομάκρυνση  χημικής τουαλέτας από την οδό Παπαφλέσσα 42  στον Υμηττό .
  5. Απόδοση Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin