1

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15.02.2019

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9:45 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
3η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 15.02.2019

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, τη Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
2η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11.02.2019

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, τη    Δευτέρα 11  Φεβρουαρίου 2019  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης  του 4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου  έτους 2018 στο Δημοτικό Συμβούλιο
 2. Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού   του έργου με τίτλο «Ανάπλαση Περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης» και ανάδειξη «προσωρινού» μειοδότη.
 3. Έγκριση 3ου πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού” και ανάδειξη εκ νέου προσωρινών αναδόχων για τις διάφορες ομάδες

 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόσκληση 2ής TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού 19.02.2019

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 19 Φεβρουαρίου  2019  και  ώρα  9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την  Οικονομική Επιτροπή
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 4. Έγκριση συμπληρωματικής Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης.
 5. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη
 6. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης Υμηττού»
 8. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.), χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που θα περισυλλεχθούν και θα ανακυκλωθούν βάσει του Π.Δ. 116/2004 και τη συλλογή κινητών πραγμάτων για σκραπ μετάλλου και σιδήρου, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981
 9. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 10. Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη υλοτομία δένδρων επί της Εθνικής Αντιστάσεως 45 και αντικατάσταση αυτών.
 11. Κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου της υπηρεσίας “Κλάδεμα ψηλών, επικίνδυνων και δυσπρόσιτων δένδρων”, βάσει της παρ.1γ του άρθρου 203 του 4412/2016
 12. Τροποποίηση της αριθμ. 212/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016.
 13. Συγκρότηση ζωοφιλικής επιτροπής για την υπολειπόμενη δημοτική περίοδο, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του  Διοικητικού συμβουλίου του ομώνυμου Νομικού  Προσώπου  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 15. Παράταση ισχύος του άρθρου 15 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 16. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 17. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 18. Έγκριση αιτημάτων ομάδας φίλων του Άλσους για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του Άλσους Άρη Αλεξάνδρου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 19. Έγκριση του αριθμ. πρωτ. 13776/2018 αιτήματος της Λαϊκής Συσπείρωσης για διάθεση δένδρων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 20. Έγκριση αίτησης υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 21. Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 23. Συζήτηση επί επιστολής του Ιδρύματος Πολιτισμού & Εκπαίδευσης «ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

 Νικόλαος Ε. Τσιλίφης 
Στοιχεία Αποτελεσματικότητας ΚΕΦίΜ του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

 

Τα στοιχεία  και η γνώση για την  αποτελεσματικότητα  του Δήμου μας υπήρχαν τόσο στις υπηρεσίες όσο και στη διοίκηση του Δήμου. Η επιβεβαίωση ήρθε  από την πιλοτική έρευνα που διεξήγαγε και συνέταξε το ΚΕΦίΜ «Μάρκος Δραγούμης» για τον Δείκτη Αποτελεσματικότητας των Δήμων,  παρουσιάζοντάς την  για πρώτη φορά φέτος αξιολογώντας τις δημοτικές αρχές της χώρας βάσει των επιδόσεών τους σε βάθος χρόνου τριετίας  σε τρία βασικά πεδία: την Οικονομική Διαχείριση, τη Διαφάνεια και Λογοδοσία, και τις Υπηρεσίες προς τους Δημότες.

 

 

Η κατάταξη του Δήμου μας, ως μεγάλου αστικού Δήμου,  όσον αφορά την επίδοση του έχει ως εξής :

 

 • 2η θέση όσον αφορά στο πεδίο των υπηρεσιών που παρέχουν στους δημότες (παιδικοί – βρεφικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ , ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, κοινωνικές δομές (συσσίτιο, φαρμακείο , παντοπωλείο) ) σελ 31
 • 3η θέση, ως προς την συνολική μας αποτελεσματικότητα  σελ 7
 • 3η θέση στο πεδίο της Οικονομικής διαχείρισης σελ 9
 • 3η θέση όσον αφορά στις δαπάνες για το μισθολογικό κόστος σελ 21
 • 4η θέση όσον αφορά στα ποσά που δαπανήθηκαν έναντι των συνολικών δαπανών μας για υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές , δρόμους , πάρκα κ.λ.π  σελ. 24

 

Ακολουθούν συνοπτικοί πίνακες περιγραφής :

 

 

 

 
Πρόσκληση TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης 27.02.2019

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των αρθρ.86 και 88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 27η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 06.00μ.μ. επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο όροφο του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

 

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέματα –προβλήματα κοινότητας

Β. Επικύρωση πρακτικών 1ης συνεδρίασης έτους 2019

 

Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ