Πρόσκληση 2ής TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού 19.02.2019

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΜΗΤΤΟΥ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 15 Φεβρουαρίου 2019, 15:24

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 19 Φεβρουαρίου  2019  και  ώρα  9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής
 2. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων και εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους 2018 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν υποβολής της από την  Οικονομική Επιτροπή
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής
 4. Έγκριση συμπληρωματικής Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης.
 5. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για λοιπά τέλη
 6. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίηση τους για την νόμιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης Υμηττού»
 8. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.), χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που θα περισυλλεχθούν και θα ανακυκλωθούν βάσει του Π.Δ. 116/2004 και τη συλλογή κινητών πραγμάτων για σκραπ μετάλλου και σιδήρου, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981
 9. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 10. Επιβολή προστίμου για αυθαίρετη υλοτομία δένδρων επί της Εθνικής Αντιστάσεως 45 και αντικατάσταση αυτών.
 11. Κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου της υπηρεσίας “Κλάδεμα ψηλών, επικίνδυνων και δυσπρόσιτων δένδρων”, βάσει της παρ.1γ του άρθρου 203 του 4412/2016
 12. Τροποποίηση της αριθμ. 212/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016.
 13. Συγκρότηση ζωοφιλικής επιτροπής για την υπολειπόμενη δημοτική περίοδο, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του  Διοικητικού συμβουλίου του ομώνυμου Νομικού  Προσώπου  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 15. Παράταση ισχύος του άρθρου 15 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 16. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 17. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 18. Έγκριση αιτημάτων ομάδας φίλων του Άλσους για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του Άλσους Άρη Αλεξάνδρου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 19. Έγκριση του αριθμ. πρωτ. 13776/2018 αιτήματος της Λαϊκής Συσπείρωσης για διάθεση δένδρων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 20. Έγκριση αίτησης υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 21. Έγκριση καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου, κατόπιν πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 23. Συζήτηση επί επιστολής του Ιδρύματος Πολιτισμού & Εκπαίδευσης «ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

 Νικόλαος Ε. Τσιλίφης 

Facebooktwitterpinterestlinkedin