1

30η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07.12.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, τη    Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας μετά των απαιτούμενων λοιπών εργασιών στον 7ο παιδικό σταθμό επί των οδών Πλούτωνος και Βότση στη Δ.Κ. Δάφνης (συν.) και κατακύρωση ή μη του έργου στο μειοδότη
 2. Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής ΜηΜΕΔ του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΥΤΟΥ»
 3. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων επί υποθέσεων του Δήμου.

 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόσκληση TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού 27.12.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου  2018  και  ώρα  9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αποδοχή ποσών για: α) κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των ΚΕΠ Γ΄ τριμήνου 2018, β) λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  (δ` κατανομή),  γ) τέλος ακίνητης περιουσίας δ) τέλη διαφήμισης  κατηγορίας Δ στους Δήμους και  ε) απόδοσης ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών αγορών για το Δήμο Δάφνης – Υμηττού για το Α’ εξάμηνο 2018.
 2. Αποδέσμευση ποσών ΣΑΤΑ για πληρωμή  λειτουργικών δαπανών
 3. Καθορισμός: α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα για το έτος 2019
 4. Ένταξη έργων σε πιστώσεις ΣΑΤΑ
 5. Α) Ένταξη πίστωσης ποσού 026,47€  στην εργασία με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2018» Β) Ορισμό υπευθύνου λογαριασμού.
 6. Ένταξη πίστωσης ποσού 203,67 €   για καθαρισμό και συντήρηση  φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου  ομβρίων υδάτων.
 7. Έγκριση Δ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών
 8. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 9. Aποδοχή των όρων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου, άξονας προτεραιότητας 1 «Αστική αναζωογόνηση 2018».
 10. Παράταση εργασιών για το έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού 2017»
 11. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 12. Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με το αρ.15, του Π.Δ. 171/1987.

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

  Νικόλαος Ε. Τσιλίφης 
Πρόσκληση ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 27.12.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και τις όμοιες του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει και του Ν. 4172/2013,  καλείστε  σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου  2018 και   ώρα   8:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,  με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψη απόφασης:

 

 

 • Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει οικ. έτους 2019    

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     Νικόλαος Ε. Τσιλίφης
31η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18.12.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, τη    Τρίτη  18  Δεκεμβρίου 2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019  του Δήμου και των Ν.Π. που εποπτεύει και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση
 2. Έγκριση 2ου πρακτικού  του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού” και ανάδειξη εκ νέου προσωρινών αναδόχων για τις διάφορες ομάδες
 3. Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Φανερής και Προφορικής Πλειοδοτικής  Δημοπρασίας
 4. Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Επαναληπτικής Φανερής και Προφορικής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας
 5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου.
 6. Απόδοση Χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και απαλλαγή υπόλογων υπαλλήλων

 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ