Πρόσκληση TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού 27.12.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΜΗΤΤΟΥ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 27 Δεκεμβρίου 2018, 14:59

Print Friendly, PDF & Email

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου  2018  και  ώρα  9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αποδοχή ποσών για: α) κάλυψη δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των ΚΕΠ Γ΄ τριμήνου 2018, β) λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  (δ` κατανομή),  γ) τέλος ακίνητης περιουσίας δ) τέλη διαφήμισης  κατηγορίας Δ στους Δήμους και  ε) απόδοσης ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών αγορών για το Δήμο Δάφνης – Υμηττού για το Α’ εξάμηνο 2018.
 2. Αποδέσμευση ποσών ΣΑΤΑ για πληρωμή  λειτουργικών δαπανών
 3. Καθορισμός: α) δικαιούχου χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και β) ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα για το έτος 2019
 4. Ένταξη έργων σε πιστώσεις ΣΑΤΑ
 5. Α) Ένταξη πίστωσης ποσού 026,47€  στην εργασία με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2018» Β) Ορισμό υπευθύνου λογαριασμού.
 6. Ένταξη πίστωσης ποσού 203,67 €   για καθαρισμό και συντήρηση  φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου  ομβρίων υδάτων.
 7. Έγκριση Δ` Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών
 8. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 9. Aποδοχή των όρων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου, άξονας προτεραιότητας 1 «Αστική αναζωογόνηση 2018».
 10. Παράταση εργασιών για το έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού 2017»
 11. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών
 12. Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με το αρ.15, του Π.Δ. 171/1987.

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

  Νικόλαος Ε. Τσιλίφης 

Facebooktwitterpinterestlinkedin