1

2η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ΜΕ ΤΗΝ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 29.05.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων  
72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν
με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019  και ισχύουν,  καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής με
την « δια περιφοράς»  διαδικασία την Παρασκευή
 29  
Μαΐου
 2020  και ώρα  12:15 μ.μ.  
 για συζήτηση και λήψη
απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

 • Πρόσληψη
  δεκαεπτά (17) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,
  χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών
  –πρόσκαιρων αναγκών για περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 .

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Πρόσκληση 5ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης 18.05.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 89 του  Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. και της αριθμ.40/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωσης και λειτουργία των δήμων» καλείστε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης την 18η Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00μ.μ. έως 09:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

 
Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου

  Κοινότητας Δάφνης

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Ανακοινωση εγγραφών Βρεφονηπιακών – Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών του ΟΚΠΔΥ για το έτος 2020-2021

Κατεβάστε την απόφαση εδώ

Κατεβάστε την Ανακοίνωση εγγραφών για το έτος 2020-2021 εδώ

Κατεβάστε το Πιστοποιητικό υγείας παιδιού 2020-2021 εδώ
Επαναλειτουργία Βρεφονηπιακών, Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης – Υμηττού.

Οι Σταθμοί του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης – Υμηττού επαναλειτουργούν την 1η Ιουνίου 2020.Οι Προϊστάμενες των σταθμών θα σας ενημερώσουν σχετικά, καθώς και για τις ειδικές οδηγίες για την ασφαλή και ομαλή επανένταξη των παιδιών.Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλούμε καλέστε, ανάλογα με το σταθμό εγγραφής του παιδιού σας, στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Σας επισυνάπτουμε το από 23.5.2020 έντυπο του ΕΟΔΥ : «ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS-CoV-2 (COVID-19) – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ», το οποίο παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά.

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

Οι σταθμοί στα πλαίσια περιορισμού μετάδοσης του κορωνοϊού,
λαμβάνουν τα ειδικά, προβλεπόμενα, μέτρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Πολιτείας και παρακαλούμε, σε κάθε
περίπτωση, στη συμμόρφωσή σας και στην πιστή εφαρμογή τους.

Για το χρονικό διάστημα από 1η
Ιουνίου (ημέρα Δευτέρα) έως την 3η Ιουνίου 2020 (ημέρα Τετάρτη) οι
σταθμοί λειτουργούν με ωράριο 07:00 – 14:00 και σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα
σας γνωστοποιηθεί από τις προϊστάμενες των σταθμών.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Σ. Σταυριανουδάκης
Επείγουσα Ανακοίνωση για αιτήσεις διευκόλυνσης επιχειρηματιών εστίασης λόγω Covid-19

Για τον νόμο πατήστε εδώ

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Για διάφορες αιτήσεις που αφορούν το Οικονομικό Τμήμα πατήστε εδώ
Πρόσκληση για 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την 27.05.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την
λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19)
και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών καλείσθε στην 6η
τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαίου 2020
και ώρα 9:00μμ έως 3:00 π.μ.
με
τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις-
Ερωτήσεις
.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του
  Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 2. Υποβολή προς έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων
  και εξόδων 1ου τριμήνου οικ. έτους 2020 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν
  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους
  2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Αποδοχή επιχορήγησης ποσών: α) από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους
  για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
  1ης-2ης-3ης κατανομής έτους 2020 β) από τους κεντρικούς
  αυτοτελείς πόρους για την
  κάλυψη
  προστασίας των αδέσποτων μικρών ζώων από τις αρνητικές συνέπειες του κορονοϊού
  COVID-19 γ) για κάλυψη δαπανών
  διεξαγωγής διαγωνισμού πρόσληψης 60 υπαλλήλων από τράπεζα Ελλάδος (προκήρυξη
  ΑΣΕΠ 1Γ/2019) και δ)  για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών
  που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊου  COVD-19.
 5. Έγκριση κατανομής πίστωσης για κάλυψη
  δαπανών διεξαγωγής διαγωνισμού Τράπεζας της Ελλάδος

 ( Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1/Γ 2019), κατόπιν απόφασης
ΔΕΠ.

 • Έγκριση Β` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
  Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν
  απόφασης ΔΕΠ,  για κάλυψη λειτουργικών
  αναγκών.
 • Έγκριση 3ΟΥ  ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) για  το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ  ΥΜΗΤΤΟΥ
  (2017)».
 • Παράταση εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη
  Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού ».
 • Τροποποίηση της
  αριθμ. 188/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκ νέου
  εξουσιοδότηση υπογραφής στον Δήμαρχο  κ.
  Μπινίσκο Αθ. Αναστάσιο.
 • Τροποποίηση της αριθμ. 63/2019 προηγούμενης απόφασης
  του σώματος για την αγορά οικοπέδου οικοδομικού τετραγώνου 197 .
 • Ορισμός
  εκπροσώπου επιτροπής χορήγησης ειδικού βοηθήματος – επιδόματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού
  ρεύματος και εντολής επανασύνδεσης σε ευπαθείς καταναλωτές.
 • Oρισμός μελών, 
  τακτικών και  αναπληρωματικών της
  προσωρινής – οριστικής   επιτροπής
  παραλαβής  του έργου «Ανακατασκευή
  οδοστρωμάτων  διαφόρων οδών  Δημ. Κοιν. Δάφνης-Υμηττού».
 • Συζήτηση
  και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν
  απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ομώνυμου Νομικού  Προσώπου 
  και της  Δημοτικής Επιτροπής
  Παιδείας.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος
8η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25.05.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων  
72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως
τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019  και ισχύουν,  καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020
και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε συνεδρίαση
της Οικονομικής  Επιτροπής την Δευτέρα
 25  
Μαΐου
 2020  και ώρα  09:00 π.μ.  
 που θα γίνει στο Δημοτικό
Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1,
στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση του
  Νο 4 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του 
  ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»
 2. Έγκριση του
  Νο 4 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του 
  ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
 3. Ορισμός πληρεξούσιου
  δικηγόρου για την αγωγή Φ19428967 του κ.Βασιλειου Καλαφατη που αφορά ένδικο
  τροχαίο ατύχημα και αποζημίωση ζημιών
 4. Ορισμός
  πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσδιορισμού δικασίμου και παράστασης  κατά τη συζήτηση της από 1-10-2019 και με
  αριθμό κατάθεσης δικογράφου 9054/872/2019 αναίρεσης των  Ευαγγέλου Γραμματικού και Ελένης Λάμπρου κατά
  του Δήμου Δάφνης Υμηττού και της ομώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
 5. Ορισμός Δικαστικού
  Επιμελητή επίδοσης νομίμων αντιγράφων της αναίρεσης  με την πράξη 
  προσδιορισμού δικασίμου  και κλήση
  για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αναίρεσης στον πληρεξούσιο δικηγόρο των
  αναιρεσειόντων και στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
 6. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..
 7. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 του
  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης
  Υμηττού».
 8. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 του
  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης
  Υμηττού».

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Πρόσκληση 3ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 20.05.2020 με τηλεδιάσκεψη

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.
3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010, 4071/2012 και Ν.4555/2018 και
ισχύει όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες
των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19)
και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών,  καλείσθε σε  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει
την 
Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 και ώρα 9:00μμ έως 11:00 μ.μ. με
τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr),  με  μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

 • Έγκριση απολογισμού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οικονομικού
  έτους 2019 κατόπιν προελέγχου από την Οικονομική Επιτροπή.

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος
7η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 19.05.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων  
72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως
τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019  και ισχύουν,  καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ
(ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020
και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε συνεδρίαση
της Οικονομικής  Επιτροπής την Τρίτη
19  
Μαΐου  2020  και ώρα  10:00 π.μ.   που θα γίνει στο Δημοτικό
Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1,
στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση
  ειδικού απολογισμού επιχορήγησης του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός
  Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού».
 2. Επικαιροποίηση
  της με αρ.57/7-5-2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος και ταυτόχρονη διόρθωση
  του αναφερόμενου στο κείμενο αριθμού απόφασης του Δ.Σ. 130Β/2004 στο ορθό 130Ε/2004.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Πρόσκληση 2ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 14.05.2020 με τηλεδιάσκεψη

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν.
3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010, 4071/2012, 4172/2013 και Ν.4555/2018
και ισχύει, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19)
και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου
Εσωτερικών,  καλείσθε σε  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει
την Πέμπτη 14 Μαΐου
2020 και ώρα 9:00μμ έως 2:00 π.μ.
με τηλεδιάσκεψη και χρήση της
τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), 
με  μοναδικό θέμα συζήτησης και
λήψης απόφασης:

 • Έγκριση
  υποχρεωτικής αναμόρφωσης  Ολοκληρωμένου
  Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του    Δήμου και
  των Ν.Π. που
  εποπτεύει οικ. έτους 2020

                      Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

             Βερύκιος Δημήτριος