8η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 25.05.2020

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Υμηττού, Κοτυώρων, Καλυκοποιείο, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 22 Μαΐου 2020, 09:15

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019  και ισχύουν,  καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19) και των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής την Δευτέρα  25  Μαΐου  2020  και ώρα  09:00 π.μ.   που θα γίνει στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση του Νο 4 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»
  2. Έγκριση του Νο 4 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του  ανοικτού διεθνής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»
  3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την αγωγή Φ19428967 του κ.Βασιλειου Καλαφατη που αφορά ένδικο τροχαίο ατύχημα και αποζημίωση ζημιών
  4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσδιορισμού δικασίμου και παράστασης  κατά τη συζήτηση της από 1-10-2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 9054/872/2019 αναίρεσης των  Ευαγγέλου Γραμματικού και Ελένης Λάμπρου κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού και της ομώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
  5. Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή επίδοσης νομίμων αντιγράφων της αναίρεσης  με την πράξη  προσδιορισμού δικασίμου  και κλήση για την παράσταση κατά τη συζήτηση της αναίρεσης στον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων και στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
  6. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής  Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π..
  7. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού».
  8. Έγκριση Απολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β` βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης Υμηττού».

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.


Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣFacebooktwitterpinterestlinkedin