1

Δελτίο Τύπου 24.02.2020 – Κλείσιμο Σχολείων λόγω γρίπης

Έχοντας υπόψη:

1 . Τις  διατάξεις  
του   άρθρου   58  
περί   αρμοδιότητες   του  
Δημάρχου   του   Ν  
3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

2. To
άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ υποπεριπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο  94 
Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010) 
Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης  και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης, 

3. Την
παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010, 

4. Τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ 201/1998. 

5. Το   υπ`αριθμ 2726/24-2-2020   έγγραφο  
στη   Δ/νση   Π/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σχετικά με
«Ενημέρωση για απουσίες μαθητών». 

6. Το
υπ’αριθμ.3730/31.1.2020 έγγραφο της Δ/νσης  
Π/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σχετικά με «Ενημέρωση για διακοπή
λειτουργίας σχολικών μονάδων»

7. Την
άμεση  ανάγκη  για 
την  διακοπή  λειτουργίας   
των  σχολείων  λόγω 
των  αυξανόμενων απουσιών των μαθητών
από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών
μαθητών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α)
Την διακοπή λειτουργίας του 4ου  Δημοτικού  Δάφνης στις 25, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2020.

Η παρούσα κοινοποιείται α) Γραφείο Δημάρχου, β)
Αρχείο, γ) Σχολική Επιτροπή Α΄θµιας Εκπαίδευσης ∆ήμου Δάφνης-Υμηττού,
δ) 4ο Δημοτικό Δάφνης, ε) Διεύθυνση Α/θµιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας και ζ)
Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δάφνης-Υμηττού                                                       

Μετά τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και
υπογράφεται.

Υμηττός  24-02-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
Πρόσκληση για 2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 27.02.2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και
Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και του
Ν.4555/2018 και ισχύει, καλείσθε στην
2η τακτική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει
την  Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού
(πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων
Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου),
στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Αποδοχή ποσών : α) από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 04/11/2019 έως και 02/1/2020 από
  το  ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, β) από
  κατάθεση α’ κατανομής  για λειτουργικές δαπάνες
  σχολείων.
 2. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής
  ποιότητας ζωής έτους  2019, κατόπιν
  εισήγησης της επιτροπής.
 3. Έγκριση για άρση ή μη της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 31,
  κατόπιν εισήγησης της επιτροπής.
 4. Έγκριση χορήγησης θέσης στάσης για όχημα
  χρηματαποστολής προ της εισόδου του υποκαταστήματος της τράπεζας Eurobank, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής.
 5. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης
  θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής
  Ποιότητας Ζωής.
 6. Έγκριση χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης
  θέσης στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής
  Ποιότητας Ζωής.
 7. Έγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν
  εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του
  Δήμου έτους 2020, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 9. Υποβολή προς έγκριση  της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων
  και εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους 2019 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν
  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 10. Αναμόρφωση
  Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 11. Έγκριση
  Α` Κατανομής πιστώσεων  στα Ν.Π. με την
  επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου
  Δάφνης-Υμηττού» και  «Σχολική Επιτροπή
  Μονάδων Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης του
  Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, 
  για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 12. Απένταξη
  και ένταξη έργων – εργασιών και προμηθειών από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ.
 13. Έγκριση
  1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΠΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση περιοχής
  Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης».
 14. Έγκριση
  1ου ΑΠΕ ,1ου ΠΚΠΤΜΝΕ και παράταση εργασιών του έργου «Συντήρηση
  και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική
  Κοινότητα Υμηττού».
 15. Εκτέλεση
  του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στη Δ. Κ. Δάφνης».
 16. Τροποποίηση
  της αριθμ. 217Ε/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος που αφορά στην
  συγκρότηση επιτροπής: α) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών
  (για λοιπές προμήθειες και υπηρεσίες, εκτός ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού,
  μηχανολογικού εξοπλισμού-υπηρεσίας & προμήθειες υλικών & εξοπλισμού
  υπηρεσιών πρασίνου & καθαριότητας και προμήθειας καυσίμων) και β) παρακολούθησης
  και παραλαβής προμήθειας αναλωσίμων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος
1η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26.02.2020

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν.4555/2018 και ισχύουν και σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής έτους 2019.
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για άρση ή μη της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 31
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης θέσης στάσης για όχημα χρηματαποστολής προ της εισόδου του υποκαταστήματος της τράπεζας Eurobank, κατόπιν πρότασης  του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Δάφνης.
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων.
 5. Εισήγηση
  στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης και ανανέωσης χορήγησης θέσης στάθμευσης
  αναπηρικών αυτοκινήτων.
 6. Εισήγηση
  στο Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης ή απόρριψης αίτησης υλοτομίας δένδρων.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
3η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 26.02.2020

Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων   72 και 75 
του  Ν.3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 , τον Ν.4623/2019 και τον
Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε
συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που
θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020  και
ώρα 10:00 π.μ.,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα :

 1. Αποδοχή δωρεάς υποδημάτων από την
  εταιρεία TOMS.
 2. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού
  και υποβολή της τριμηνιαίας  έκθεσης  του 4ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και
  εξόδων του Δήμου  έτους 2019 στο Δημοτικό
  Συμβούλιο.
 3. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό
  Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
 4. Έγκριση των Νο 1, 2 και 3 Πρακτικών
  της κατά Νόμο Επιτροπής του  ανοικτού διεθνής
  διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου.
 5. Έγκριση των Νο 1, 2 και 3 Πρακτικών
  της κατά Νόμο Επιτροπής του  ανοικτού
  διεθνής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και
  ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων.
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου  σύνταξης υπομνήματος, υποβολής φακέλου σχετικών  και παράστασης κατά τη συζήτηση της  από 13-12-2019 και με αριθμό κατάθεσης
  δικογράφου 109826/13856/2019 αίτησης (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) που
  άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  οι 
  Αμπελιώτη  Μαρία και Γιαννοπούλου
  Μαρία κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού.
 7. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και
  ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
 8. Έγκριση πρακτικών παραλαβής
  υπηρεσιών /εργασιών.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ