Περισυλλογή, Περίθαλψη, Εμβολιασμός και Στείρωση Αδέσποτων Ζώων

O Δήμος Δάφνης – Υμηττού ανακοινώνει το Πρόγραμμα Περισυλλογής, Περίθαλψης, Εμβολιασμού και Στείρωσης Αδέσποτων Ζώων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν προκύψει .

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.07.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α` 114/8-6-2006) και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, των διατάξεων των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α) και της αριθμ. 14473/11-4-2012 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και την αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, καλείσθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 ώρα 8:45 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 30.07.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει και την αριθμ. 71316/19196/22-7-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, της αριθμ. 76/2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν προσκρούει στη διάταξη της παρ.5 του αρθρ.65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με το αρ.1 του Ν.4257/2014, καλείσθε στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα...

13η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 29.07.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν και την αριθμ. 63064/17225/28-6-2019 διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί εκλογής νέου Δημάρχου, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης 01.08.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των αρθρ.86 και 88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 1η Αυγούστου 2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 07.00μ.μ. επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο όροφο του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων ΕΣΠΑ 2019-2020

Σήμερα 23 Ιουλίου 2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) τα οριστικά αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση απο την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Με την ΠΟΛ 1062 (ΦΕΚ 1744/Β/15-06-2016) ορίζεται η καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο υποχρεωτικά με επιταγές ή με την χρήση χρεωστικών – πιστωτικών καρτών, εφόσον το προς καταβολή ποσό υπερβαίνει συνολικά τα εκατό (100,00 €) ανά ημέρα.

Διαβάστε περισσότερα...

Παράταση ενστάσεων ΕΣΠΑ Βρεφονηπιακών Σταθμών

Κατόπιν της από 17/7/2019 ανακοίνωσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πως η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων, για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 19/7/2019 ώρα 24.00. Επίσης η ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. των οριστικών πινάκων ορίζεται η Τρίτη 23/7/2019

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων ΕΣΠΑ για την εγγραφή παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς

Την Παρασκευή 12/07/2019 θα ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες ΕΣΠΑ για την εγγραφή παιδιών στους παιδικούς σταθμούς μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος , καθώς και οι πίνακες απορριφθέντων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr paidikoi.eetaa.gr

Διαβάστε περισσότερα...
image_print
error: Content is protected !!