ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28.11.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Τετάρτη  28  Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9:45 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

 • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης (προσθήκης) της απόφασης 94/2017 Δ.Σ. για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων βάση του αρ. 66 του Ν. 4483/2017.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη-κατεπείγουσα, δεδομένου ότι προέκυψε αίτημα πολίτη για χρήση των διατάξεων του ανωτέρω  Νόμου,  το οποίο θα πρέπει να εισαχθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη ή μη σχετικής απόφασης 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόσκληση ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου 29.11.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)  όπως τροποποιήθηκαν με τι διατάξεις των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει,  καλείσθε σε ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη  29  Νοεμβρίου  2018  και   ώρα   10:00  μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος,  με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

 

 • Έγκριση Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης – Υμηττού  χρήσης 2017 κατόπιν απόφασης προελέγχου της Οικονομικής Επιτροπής  και σύνταξης εισηγητικής έκθεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια
29η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 28.11.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, τη    Τετάρτη 28   Νοεμβρίου 2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018
 2. Προέλεγχος Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος  Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού οικονομικού έτους 2017  και σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο
 3. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθμ. 17740/2018 απόφασης του  29ου Τμήματος Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
14η Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 29.11.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Πέμπτη 29 Νοεμβρίου  2018  και  ώρα  9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Αποδοχή ποσών : α) για καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2018, β) της 9ης, 10ης ,11ης και 12ης μηνιαίας κατανομής έτους 2018 για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.
 4. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018, για πληρωμή δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 5. Οριστική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του Μάρκου Χριστοφυλάκη.
 6. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθμ. 208/2017 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην Έγκριση  συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και  υποβολή πρότασης με το έργο «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού» σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 7. Έγκριση πρακτικών παραλαβής υπηρεσιών /εργασιών.
 8. Έγκριση σύναψης σύμβασης μισθώματος τμήματος Β’ ορόφου του πρώην Δημαρχείου Υμηττού.
 9. Εκλογή μέλους από τις παρατάξεις της μειοψηφίας, συμμετοχής στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο.
 10. Συγκρότηση Διαφόρων Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2019.
 11. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2019.
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Ακινήτων του αρθρ. 2 παρ. 1 του Ν. 429/1976 (A 235) για το έτος 2019.
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016.
 14. Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων των  Διοικητικών συμβουλίων των αντίστοιχων ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων  και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων: α) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και β) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων  των  Διοικητικών συμβουλίων των αντίστοιχων  ομώνυμων  Νομικών  Προσώπων   και της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 16. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού»
 17. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού».
 18. Συζήτηση και λήψης απόφασης για πρόσκαιρη χρήση μέχρι 10 ημερών κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου για δημόσια εμπορική προβολή.
 19. Λήψη απόφασης για τακτοποίηση οικονομικής υποχρέωσης του Δήμου ύψους 461€ προς ΕΥΔΑΠ για λογαριασμό μισθωμένου κτιρίου

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Νικόλαος Ε. Τσιλίφης

 
28η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20.11.2018

 

ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, τη    Τρίτη 20  Νοεμβρίου 2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού»

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Πρόσκληση TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης 28.11.2018

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των αρθρ.86 και 88 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης την 28η Νοεμβρίου 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 06.00μ.μ. επί της οδού Έλλης 16 στο 1ο όροφο του Δημαρχείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

 

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

Β. Επικύρωση πρακτικών 11ης συνεδρίασης έτους 2018

Γ. Θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» , επί της οδού Πλούτωνος αρ.35

 

  Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης

 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
27η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 12.11.2018

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, τη Δευτέρα 12  Νοεμβρίου 2018  και ώρα 10:00 π.μ.,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Ακύρωση της αριθμ. 122/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί έγκρισης όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης»
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης»
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού»
 4. Έγκριση Πρακτικού Κληρώσεως Επιτροπής Μητρώου μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Έργων του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού»
 5. Έγκριση 1ου πρακτικού του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων
 6. Έγκριση 2ου πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ” και κατακύρωση και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για τις ομάδες: Ομάδα Α:ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Ομάδα Β:ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ και Ομάδα Γ: ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
 7. Κατάρτιση όρων διεξαγωγής δημοπρασίας παραχώρησης μέρους πλατειών του Δήμου Δάφνης – Υμηττού για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παίγνιων(π.χ λούνα παρκ, καρουζέλ, παγοδρόμιο κ.α.)
 8. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου
 9. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ